Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Lekarze i recepty

Akty prawne
Dystrybucja zakresów numerów recept

Skradzione, sfałszowane, zaginione recepty i pieczątki lekarskie

Komunikat nr 94/2014 dla świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia z zakresem skojarzonym w sprawie braku płynności dostaw produktu leczniczego Irinotecan…
Komunikat nr 86/2014 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne chemioterapia, terapeutyczne programy zdrowotne oraz programy zdrowotne (lekowe) w sprawie kradzieży, sfałszowania i wprowadzenia…
Portal Personelu Medycznego - dokumentacja
Komunikat nr 128/2013 dla lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów/starszych felczerów w sprawie aneksowania umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane przez NFZ
Komunikat nr 113/2013 - wykaz aptek, które posiadają aktualną umowę na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę
Komunikat nr 91/2013 dla lekarzy i świadczeniodawców w sprawie konieczności nanoszenia pieczęci lub naklejek lub nadruków z danymi dotyczącymi osoby uprawnionej lub świadczeniodawcy na receptach…
Komunikat nr 80/2013 dla lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów/starszych felczerów w sprawie aneksowania umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane przez NFZ
Komunikat nr 67/2013 dla lekarzy / felczerów w sprawie uprawnienia do ordynacji leków refundowanych i sposobu wystawiania recept refundowanych
Komunikat nr 27/2013 dla lekarzy / felczerów w sprawie recept na leki refundowane wystawianych przez osoby nieuprawnione
Komunikat nr 4/2013 dotyczący możliwości uzyskania dostępu do systemu eWUŚ przez lekarzy posiadających umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych