Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Lekarze i recepty

Akty prawne
Dystrybucja zakresów numerów recept

Skradzione, sfałszowane, zaginione recepty i pieczątki lekarskie

Komunikat nr 42/2017 dla lekarzy odbywających staż podyplomowy w sprawie ubiegania się o nadanie numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ
Komunikat nr 112/2016 w sprawie zasad przydzielania numerów recept lekarzom/lekarzom dentystom/felczerom, którzy posiadają umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych wygasające z dniem 31 grudnia 2016…
Komunikat nr 109/2016 w sprawie nowych zasad przydzielania numerów recept lekarzom/lekarzom dentystom/felczerom, którzy chcą wystawiać recepty refundowane w ramach usług komercyjnych
Komunikat nr 105/2016 dla osób uprawnionych w sprawie pobierania zakresów numerów recept na rok 2017
Instrukcja dla lekarzy, którzy NIE POSIADAJĄ DOSTĘPU DO PORTALU PERSONELU (możliwość pobierana numerów recept przez Internet) - Przydział numerów recept refundowanych wystawianych w ramach usług…
Komunikat nr 71/2016 (wraz z regulaminem) dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków…
"Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept" - wzór
Komunikat nr 138/2015 (wraz z załącznikiem) dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane, które nie mają zawartej z Funduszem umowy upoważniającej do wystawiania…
Komunikat nr 94/2014 dla świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia z zakresem skojarzonym w sprawie braku płynności dostaw produktu leczniczego Irinotecan…
Komunikat nr 86/2014 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne chemioterapia, terapeutyczne programy zdrowotne oraz programy zdrowotne (lekowe) w sprawie kradzieży, sfałszowania i wprowadzenia…