Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Informacje wspólne

23-04-2021

Na podstawie Zarządzenia Prezesa NFZ nr 66/2021/DEF z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że warunkiem uzyskania dotacji jest posiadanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczenia lekarza POZ, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz złożenie w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. kompletu poprawnej dokumentacji, tj...

23-04-2021

Na podstawie Zarządzenia Prezesa NFZ nr 66/2021/DEF z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że warunkiem uzyskania dotacji jest posiadanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczenia lekarza POZ, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz złożenie w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. kompletu poprawnej dokumentacji, tj.:

  • wniosku o udzielenie dofinansowania (zał. nr 2 do Zarządzenia),
  • specyfikacji dofinansowania (zał. nr 3 do Zarządzenia),
  • potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie urządzeń informatycznych lub oprogramowania lub usług do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym digitalizacji dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej, określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadanie umowy w rodzaju POZ od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w związku z tym prosimy świadczeniodawców posiadających umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r, do 30 czerwca 2021 r. o złożenie wniosku o dofinansowanie po podpisaniu aneksu i przedłużeniu okresu obowiązywania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. Wnioski złożone przez świadczeniodawców, którzy na dzień złożenia dokumentów nie będą posiadać umowy obowiązującej przez okres pełnego roku, nie zostaną rozpatrzone.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez uprawnionego świadczeniodawcę w okresie od dnia 14 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. które zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł.

Zarządzenie stanowi kontynuację działań związanych z dofinansowaniem informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej realizowanych w 2020 r. na podstawie zarządzenia nr 27/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zmienionego zarządzeniem nr 35/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 marca 2020 r. W związku z powyższym ustalone na 2021 r. maksymalne kwoty dofinansowania informatyzacji dla jednego świadczeniodawcy uwzględniają jego udział w dofinansowaniu w 2020 r.

 

Maksymalna wartość przyznawanych środków dla świadczeniodawcy, który nie korzystał w 2020 roku z dofinansowania określonego w Zarządzeniu Nr 27/2020/DEF (ze zm.) – na jedno miejsce udzielania świadczeń lekarza POZ

Oświadczenie o możliwości odliczenia podatku VAT

(§ 4 ust. 1 punkt 1a)

Oświadczenie o braku możliwości odliczenia podatku VAT (§ 4 ust. 1 punkt 1b)

Wartość kwalifikująca się do dofinansowania

6 504,00 zł

7 999,92 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania

5 203,20 zł

6 399,94 zł

Maksymalna wartość przyznawanych środków dla świadczeniodawcy, który korzystał w 2020 roku z dofinansowania określonego w Zarządzeniu Nr 27/2020/DEF (ze zm.) – na jedno miejsce udzielania świadczeń lekarza POZ

Oświadczenie o możliwości odliczenia podatku VAT

(§ 4 ust. 2 punkt 1a)

Oświadczenie o braku możliwości odliczenia podatku VAT (§ 4 ust. 2 punkt 1b)

Wartość kwalifikująca się do dofinansowania

3 252,00 zł

3 999,96 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania

2 601,60 zł

3 199,97 zł

 

Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków o udzielenie dofinansowania złożonych przez uprawnionych świadczeniodawców następuje według kolejności ich wpływu do Oddziału Funduszu, do wysokości środków pochodzących z dotacji celowej przyznanych Oddziałowi Funduszu. W momencie wpływu uzupełnień wniosków/poprawionych dokumentów data wpływu liczona jest od dnia zarejestrowania ich w kancelarii ŚOW NFZ.

Jeżeli wniosek jest wysyłany za pomocą przesyłki kurierskiej/listowej, Oddział zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia wniosku ponosi Wnioskodawca (liczy się data wpływu do Oddziału).

Prosimy o przesyłanie zał. nr 3 (specyfikacji dofinansowania) w formie pliku elektronicznego edytowalnego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. celem przyspieszenia weryfikacji danych. W tytule wiadomości należy wpisać: „POZ2021 + kod świadczeniodawcy”. Informujemy, że przesłanie pliku nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku.

Informacje dodatkowe dotyczące poprawnego wypełniania załączników:

  1. Wniosek o udzielenie dofinansowania – załącznik nr 2

Należy podać pełny numer umowy obowiązującej w roku 2021 w rodzaju POZ.

W punkcie III Należy podać Liczbę miejsc udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w  rozumieniu jako pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie w celu udzielania świadczeń określonego zakresu.

Kwota wpisana w punkcie IV wniosku (słownie i liczbowo) musi być zgodna z kwotą wynikającą z podsumowania pozycji w specyfikacji dofinansowania w Załączniku nr 3, kolumna 10: Wnioskowana kwota dofinansowania.

Należy złożyć oświadczenie w punkcie VI wniosku o możliwości/braku możliwości odliczenia podatku VAT (punkt 3) oraz oświadczenie o korzystaniu/nie korzystaniu w 2020 r. z dofinansowania określonego w Zarządzeniu 27/2020/DEF ze zmianami w Zarządzeniu 35/2020/DEF (punkt 4).

Wniosek musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania świadczeniodawcy.

  1. Specyfikacja dofinansowania - załącznik nr 3

W górnej części załącznika należy uzupełnić dane identyfikujące świadczeniodawcę (nazwa, NIP) oraz oświadczenie o VAT oraz o uczestnictwie w dofinansowaniu informatyzacji 2020 roku. Natomiast poniżej tabeli: miejsce i datę sporządzenia załącznika,  imię i nazwisko osoby sporządzającej załącznik oraz dane kontaktowe. Pod wskazany adres mailowy/numer telefonu pracownik NFZ będzie się kontaktować w sprawie ewentualnych korekt, zatem prosimy o podanie bezpośredniego kontaktu do osoby odpowiedzialnej za sporządzenie wniosku.  

Daty w załączniku należy podać zgodnie z formatem RRRR-MM-DD,  a kwoty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

Jeden wiersz tabeli może dotyczyć tylko jednej pozycji zakupowej FV zadeklarowanej do dofinansowania, w przypadku kilku pozycji zakupowych FV należy uzupełnić każdy wiersz osobno dla każdej pozycji zakupowej FV.

Uzupełnione dane w specyfikacji muszą się pokrywać z danymi zawartymi w dokumentach potwierdzających nabycie i sfinansowanie sprzętu lub oprogramowania lub usług, które są załącznikiem do wniosku.

W kolumnie nr 9 należy wykazać wartość podstawy do ustalenia dofinansowania dla danej FV/rachunku (netto lub z podatkiem VAT w zależności od złożonego oświadczenia o VAT).

W kolumnie nr 10 należy wykazać wnioskowaną wysokość dofinansowania zgodnie z § 4 ww. Zarządzenia.

Specyfikacja dofinansowania powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania świadczeniodawcy.

  1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie urządzeń informatycznych lub oprogramowania lub usług.

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania świadczeniodawcy.

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Zarządzeniem oraz dołożenie szczególnej staranności przy wypełnianiu wniosku i kompletowaniu dokumentacji.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19, zachęcamy do ograniczenia osobistego kontaktu z oddziałami wojewódzkimi i delegaturami NFZ.

Kontakt telefoniczny:

  • Wydział Ekonomiczno-Finansowy tel.: 32 735 15 98; 32 735 37 21
  • Wydział Informatyki tel.: 32 735 19 19

23-04-2021

GLIWICE 09:00-17:00 PRZY SKLEPIE LECLERK UL. TARNOGÓRSKA 19 (MEDICA, rejestracja 42/254-64-10, 42/517-544-004)
TARNOWSKIE GÓRY 10:00-17:35 PRZY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK UL. SAPERÓW 3 (NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 32/278-91-38,784-067-503
PSZCZYNA 09:00-17:00 PRZY SKLEPIE KAUFLAND UL. BRONIEWSKIEGO 1A (GENEVA TRUST, rejestracja 58/767-34-44)
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 09:00-17:00 PRZY HALI SPORTOWEJ UL. BOLESŁAWA DROBNERA 1 (GENEVA TRUST, rejestracja 58/767-34-44)
PAWŁOWICE 14:00-17:00 PRZY STACJI PALIW UNIWAR UL. KATOWICKA 10 (GENEVA TRUST, rejestracja 58/767-34-44)
MYSŁOWICE 09:00-16:00 PRZY HALI SPORTOWEJ UL. BOŃCZYKA 32Z (MAMMO - MED. Rejestracja 58/32-57-602, 58/32-57-605)
GRZAWA 09:00-17:00 PRZY GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ UL. KSIĘŻA 19 (GENEVA TRUST, rejestracja 58/767-34-44)
BIERUŃ 09:00-17:00 NA RYNKU NA RYNKU (GENEVA TRUST, rejestracja 58/767-34-44)
BESTWINA 08:00-15:00 PRZY CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI UL. KRAKOWSKA 123 (LUX MED. rejestracja 58/666-24-44)
DĄBROWA GÓRNICZA 08:00-15:00 PRZY PAŁACU KULTURY ZAGŁĘBIA PLAC WOLNOŚCI 1 (LUX MED. rejestracja 58/666-24-44)

23-04-2021

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że podmiot "Rejon Numer 1" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Katowicka 34 zakończy z dniem 30 czerwca 2021 roku wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia. Należy przy tym pamiętać o konieczności odbioru skierowania oraz uzyskania od świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy, bezpłatnego zaświadczenia o wpisaniu pacjenta na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się.

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ, dostępne są na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-katowice.pl w zakładce „Gdzie się leczyć”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne w poszczególnych placówkach dostępne są w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia” https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ .

Informacje o pierwszym wolnym terminie leczenia można również uzyskać wysyłając zapytanie do Śląskiego OW NFZ na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

23-04-2021

Komunikat w sprawie prób wyłudzenia danych pacjentów z placówek medycznych przez osoby podające się za pracowników kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia.

23-04-2021

Docierają do nas niepokojące sygnały o próbach wyłudzenia danych pacjentów z placówek medycznych przez osoby podające się za pracowników kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przypominamy, że pracownicy Departamentu Kontroli NFZ nigdy nie wymagają od świadczeniodawców podania przez telefon danych osobowych pacjentów.

Każdą tego typu sytuację należy zgłaszać do najbliższego oddziału NFZ oraz organów ścigania, z którymi Fundusz podjął już współpracę w tym zakresie. 

Zwracamy również uwagę, aby osoby odbierające telefony w placówkach medycznych, pamiętały o obowiązku ochrony danych osobowych pacjentów, a także o możliwych próbach wyłudzenia tych danych.

Źródło: Centrala NFZ

23-04-2021

Krupski Młyn 10.30-14.00 Przedszkole nr 1 Zawadzkiego 3

23-04-2021

Śląski OW NFZ informuje, że od dnia 01.08.2021 roku świadczeniodawca NZOZ „PERFECT-DENT” Ewa Łodziana, ul. Legionów 27, Bielsko-Biała na swój wniosek zakończy wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych.

Osoby, oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia. Należy przy tym pamiętać o konieczności odbioru skierowania oraz uzyskania od świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy, bezpłatnego zaświadczenia o wpisaniu pacjenta na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się.

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ, dostępne są na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-katowice.pl w zakładce „Gdzie się leczyć”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne w poszczególnych placówkach dostępne są w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia” https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ .

Informacje o pierwszym wolnym terminie leczenia można również uzyskać wysyłając zapytanie do Śląskiego OW NFZ na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

23-04-2021

Strona Śląskiego OW w Dzienniku Zachodnim
wydanie z dnia 23 kwietnia 2021 roku

  • Higiena jamy ustnej - profilaktyka dla serca