Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat 27/2024 - dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do postępowań konkursowych ogłoszonych w dniu 18 czerwca 2024 r., w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie programów lekowych:

20.06.2024
  1. LECZENIE CHORYCH Z ZAPALENIEM NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH Z POLIPAMI NOSA (ICD-10: J32, J33)
  2. LECZENIE CHORYCH Z UOGÓLNIONĄ POSTACIĄ MIASTENII (G.70.0)
  3. LECZENIE CHORYCH Z NIEDOBOREM KWAŚNEJ SFINGOMIELINAZY (ASMD)
    TYPU A/B i B (ICD-10: E75.241, E75.244)
  4. LECZENIE CHORYCH NA RAKA SZYJKI MACICY (ICD-10: C53)

Informujemy, że zarządzeniem Nr 51/2024/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia [1] wprowadzone zostały m.in. zmiany w załącznikach:

  • nr 2 (Oświadczenie oferenta o wpisach do rejestru, ewidencji i posiadanych koncesjach);
  • nr 8 (Oświadczenie oferenta o zastrzeżeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy) do zarządzenia Nr 18/2017/DSOZ [2];

oraz

  • załącznik nr 10 (Oświadczenie dotyczące opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy [3]).

Ww. załączniki są obowiązujące w postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej rozpoczętych po dniu 22 maja 2024 r.

W związku z faktem, iż proces dostosowania systemu informatycznego Funduszu wymaga przeprowadzenia czasochłonnych prac dostosowawczych (zmiana między innymi w aplikacji do przygotowania ofert funkcji generowania załączników do oferty), dlatego też do czasu zakończenia dostosowania należy stosować formę pisemną oraz elektroniczną ww. załączników.

 

 

  

Podstawa prawna:

[1] zarządzenie Nr 51/2024/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

[2] zarządzenie Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

[3] ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146).

 

 

Kontakt: 32 735 19 95, 32 735 17 45, 32 735 17 57

Pliki do pobrania:

Komunikat 27/2024 - dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do postępowań konkursowych ogłoszonych w dniu 18 czerwca 2024 r., w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie programów lekowych

Wszystkie aktualności