Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat 10/2024 dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2023 roku (w tym Fundusz Medyczny)

05.02.2024

Śląski OW NFZ przypomina o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych/ugód/porozumień do umów na rok 2023.

Aneksy, ugody i porozumienia są sukcesywnie udostępniane na ścieżce cyfrowej w Portalu Świadczeniodawcy (eUmowy po wybraniu roku 2023) we wszystkich rodzajach świadczeń. Komunikaty z listami umów zakwalifikownymi do kolejnych etapów publikowane są w Portalu Świadczeniodawcy.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia aneksów i ugód, wynikający z zapisów OWU to: 14 lutego 2024 r.

Przedmiotowe aneksy obejmują zmiany planów rzeczowo-finansowych z tytułu świadczeń wykonanych ponad kwotę zobowiązania określoną w umowie z uwzględnieniem:

  • jednakowych zasad postępowania wobec wszystkich świadczeniodawców,
  • środków finansowych dostępnych w planie finansowym na rok 2023,
  • środków wypłaconych świadczeniodawcom na podstawie „iloczynu odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń” (tzw. „należności 1/12” czyli środków wypłaconych na podstawie §2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów
    o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami). 

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie umocowania prawnego osób reprezentujących podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania oświadczeń woli w przedmiocie zawierania aneksów do umów
z Narodowym Funduszem Zdrowia, a w razie konieczności udzielenie stosownych pełnomocnictw.

 

 

 

 

Źródło: Dział Planowania i Analiz Ekonomicznych

tel: 32 735 37 54, 32 735 19 21

 

Pliki do pobrania:

Komunikat 10/2024 dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2023 roku (w tym Fundusz Medyczny)

Wszystkie aktualności