Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat 31/2023 dla Wnioskodawców składających wnioski o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 sierpnia 2023 roku.

28.06.2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że Wnioskodawca, który zamierza złożyć wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
zaopatrzenie w wyroby medyczne powinien:

 1. Zawrzeć umowę o dostęp do Portalu Świadczeniodawcy. Instrukcja rejestrowania na „Portalu Świadczeniodawcy” znajduje się na stronie internetowej tutejszego Oddziału, w dziale „Portal Świadczeniodawcy – informacje” (dotyczy tylko nowych wnioskodawców i podwykonawców).
 2. W Portalu Świadczeniodawcy w sekcji „Moja struktura organizacyjna/moje pełne dane (Portal Potencjału)” wprowadzić informacje o swoim potencjale wykonawczym tj. o danych identyfikacyjnych świadczeniodawcy, o komórkach organizacyjnych, o lokalizacjach, o personelu udzielającym świadczeń, o harmonogramie, o oferowanym asortymencie (szczegóły dot. wprowadzania danych o potencjale wykonawczym znajdują się na stronie tut. Oddziału w dziale „Portal Świadczeniodawcy – informacje, następnie wygenerować profil ofertowy w menu
  ”Profile potencjału” (plik w formacie ssx2 i zapisać go na lokalnym komputerze).
 3. Pobrać ze strony tut. OW NFZ najnowszą wersję programu „Ofertowanie” (dział „Kontraktowanie 2023/Informacje wspólne”) oraz zainstalować ją na lokalnym komputerze.
 4. Pobrać ze strony tut. OW NFZ (dział „Kontraktowanie 2023/zaopatrzenie w wyroby medyczne/zaproszenia do składania wniosków o zawarcie umów od 1 sierpnia 2023 roku) definicję postępowania właściwego dla zakresu świadczeń tj.:

Kod postępowania

Zakres świadczeń

12-23-000726/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie

12-23-000727/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6

zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie

 

12-23-000728/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6

zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie

12-23-000729/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6

zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie

 1. Pobraną definicję (lub definicje) zaimportować do programu „Ofertowanie”, do którego należy również zaimportować plik zawierający profil ofertowy z danymi o potencjale wykonawczym świadczeniodawcy ssx2 oraz plik zawierający dane o produktach handlowych
  i zestawach produktów handlowych (wygenerowane uprzednio na Portalu Potencjału) zphx,
  a następnie wygenerować wniosek w ramach zaimportowanej definicji postępowania.
 2. Wygenerowany wniosek wraz z oryginałami dokumentów albo ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę:
 • umowa spółki lub wyciąg   z tej   umowy  zawierający   postanowienie
  o zasadach   reprezentacji  spółki   albo  uchwałę wspólników   spółki   cywilnej  
  w przedmiocie   zasad   reprezentacji   spółki   lub   kopie   pełnomocnictw udzielonych  przez  pozostałych  wspólników  do  prowadzenia  spraw  spółki wykraczających  poza  zwykłe czynności,
 • polisa lub innego dokumentu   potwierdzającego   zawarcie   przez   wnioskodawcę   umowy   ubezpieczenia odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  wyrządzone  w związku z udzielaniem  świadczeń,  na  warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy o świadczeniach,
 • oświadczeniem Wnioskodawcy o kontynuacji polisy,
 • umowa z podwykonawcami (jeśli dotyczy) zawierająca zastrzeżenie o prawie Funduszu
  do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie
  o świadczeniach,
 • pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy (jeśli dotyczy, wzór w załączeniu).

Wniosek w formie papierowej oraz elektronicznej wraz z dokumentami przygotowany zgodnie
z zasadami zawartymi w Zarządzeniu nr 26/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 04.03.2022 r. (z późn. zm), należy złożyć w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, budynek A pokój 004, w Katowicach przy ul. Kossutha 13, bądź przesłać pocztą na adres:

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
Kossutha 13,
40-844 Katowice
Dział ds. Wyrobów Medycznych,

Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Oddział Funduszu rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

                  

                  

                                     

                                      DYREKTOR

                                      Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego

                                      Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

                                      Piotr Nowak

 

Źródło: Dział ds. Wyrobów Medycznych - tel. 735-05-28, 735-05-31

Pliki do pobrania:

Komunikat 31/2023 dla Wnioskodawców składających wnioski o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 sierpnia 2023 roku.

Wszystkie aktualności