Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Informacja o zakresie, sposobie i terminach przekazywania danych o uczestnikach badań klinicznych

12.06.2023

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 14 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

Zgodnie z art. 60 tejże ustawy:

  1. Badacz lub podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej informuje w postaci papierowej albo elektronicznej właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia o:

1)  imieniu i nazwisku badacza oraz danych podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

2)  numerze PESEL uczestnika badania klinicznego, a w przypadku gdy nie nadano tego numeru - rodzaju i numerze dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dacie urodzenia,

3) dacie włączenia pacjenta do badania klinicznego, rozumianej jako dzień podpisania świadomej zgody na udział w badaniu klinicznym, jeżeli dotyczy,

4)  statusie badania klinicznego - badanie kliniczne komercyjne czy badanie kliniczne niekomercyjne,

5)  niepowtarzalnym numerze badania UE, o którym mowa w art. 81 ust. 1 rozporządzenia 536/2014

w terminie 30 dni od dnia włączenia uczestnika do badania klinicznego.

  1. Badacz lub podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej informuje w postaci papierowej albo elektronicznej właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia o dniu zakończenia udziału uczestnika w badaniu klinicznym, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tej okoliczności.

Za dzień zakończenia udziału uczestnika w badaniu klinicznym uważa się dzień:

1)  zakończenia udziału uczestnika w badaniu klinicznym wskazany w protokole badania klinicznego lub

2)  wycofania zgody pacjenta na udział w badaniu klinicznym.”

Do Śląskiego OW NFZ ww. dane należy przekazywać:

  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP (adres skrytki: /t6vk26nt1r/SkrytkaESP),

lub

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dedykowanej skrzynki email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

  • w formie tradycyjnego listu na adres Oddziału: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

W przypadku przekazania informacji drogą elektroniczną należy pamiętać o umieszczeniu dokumentów  w zabezpieczonym hasłem folderze archiwum, a hasło do folderu przekazać innym kanałem komunikacji. Pożądanym jest umieszczenie w tym samym folderze archiwum wykazu numerów PESEL w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx lub równoważnym).

Z uwagi na zasady ochrony danych osobowych nie należy przesyłać numerów PESEL drogą elektroniczną w postaci niezabezpieczonej.

Korespondencja i wykazy numerów PESEL muszą zostać opatrzone jednym z podpisów:

  • zaufany,
  • osobisty,
  • kwalifikowany podpis elektroniczny.

Podmiotem uprawnionym do przekazywania tych danych jest wyłącznie badacz lub podmiot wykonujący działalność leczniczą (a nie podmiot pośredniczący).

Korespondencja zawierająca powyższe dane przekazywana przez Administratora danych, którym jest badacz lub podmiot wykonujący działalność leczniczą powinna opierać się na dbałości o ich prawidłowość oraz zapewnić standard integralności oraz poufności danych uczestnika badania klinicznego.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. z 2023 r. poz. 605),
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE (Dz.Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 1, z późn. zm.).

 

Pliki do pobrania:

Informacja o włączeniu pacjenta do badania klinicznego

Informacja o zakończeniu udziału pacjenta w badaniu klinicznym

Wszystkie aktualności