Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat 8/2023 przypominający dla świadczeniodawców w sprawie ugód/aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2022 roku (w tym Fundusz Medyczny)

01.02.2023

Śląski OW NFZ przypomina o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do umów na rok 2022

Aneksy z Etapu I są udostępnione na ścieżce cyfrowej w Portalu Świadczeniodawcy (eUmowy po wybraniu roku 2022) we wszystkich rodzajach świadczeń. Komunikaty z listami publikowane są na Portalu Świadczeniodawcy.

Z uwagi na konieczność zachowania terminów wynikających z Ogólnych Warunków Umów oraz trwający proces aneksowania umów za rok 2022, prosimy o zwrot podpisanych dokumentów z ETAPU I do dnia 3 lutego 2023 r. Nieprzekraczalny termin dostarczenia aneksów i ugód, wynikający z zapisów OWU to: 14 lutego 2023 r.

Przedmiotowe aneksy obejmują zmiany planów rzeczowo-finansowych z tytułu świadczeń wykonanych ponad kwotę zobowiązania określoną w umowie z uwzględnieniem:

  • jednakowych zasad postępowania wobec wszystkich świadczeniodawców,
  • środków finansowych dostępnych w planie finansowym na rok 2022,
  • środków wypłaconych świadczeniodawcom na podstawie „iloczynu odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń” (tzw. „należności 1/12” czyli środków wypłaconych na podstawie §2 ust.
    1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie
    w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami).

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie umocowania prawnego osób reprezentujących podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania oświadczeń woli w przedmiocie zawierania aneksów do umów
z Narodowym Funduszem Zdrowia, a w razie konieczności udzielenie stosownych pełnomocnictw.

 

 

Źródło: Dział Planowania i Analiz Ekonomicznych 

tel:  32 735 16 20 ,  32 735 16 21,  32 735 16 11, 32 735 37 54, 32 735 19 21

Pliki do pobrania:

Komunikat 8/2023 dla świadczeniodawców w sprawie ugód/aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2022 roku (w tym Fundusz Medyczny)

Wszystkie aktualności