Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat 75/2022 w sprawie trybu nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty

22.12.2022

Śląski OW NFZ informuje, że uzyskanie numerów recept wystawianych w postaci recept papierowych przez osoby uprawnione, o których mowa w art.2 pkt 14 ustawy refundacyjnej z dnia 12 maja 2011 r. (nie dotyczy lekarza, felczera, pielęgniarki, położnej ubezpieczenia zdrowotnego) odbywa się za pomocą Portalu NFZ.

Zasady uzyskania dostępu oraz korzystania z Portalu NFZ określa Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych - osoby wykonujące zawód medyczny, uprawnione do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie odrębnych przepisów, osoby posiadająca prawo wykonywania zawodu medycznego, które zaprzestały jego wykonywania, zachowując ważność prawa wykonywania zawodu i zamierzają wystawiać recepty pro auctore i pro familiae oraz farmaceutów w celu wystawiania recept pro auctore i pro familiae.

Uzyskanie dostępu do Portalu NFZ oraz uprawnienia do pobierania numerów recept, które będą umożliwiały ordynowanie leków podlegających refundacji wymaga zwrócenia się z elektronicznie wypełnionym i przekazanym wnioskiem o dostęp do Portalu NFZ i uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept, do właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia ze względu na:

 • adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych
 • adres przyjmowania wezwań w przypadku wystawiania recept podlegających refundacji w ramach indywidualnej/indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania
 • adres zamieszkania osoby uprawnionej (w przypadku wystawiania wyłącznie recept  pro auctore/pro familiae)

Nadanie dostępu do Portalu NFZ oraz uprawnienia do pobierania numerów, a następnie uprawnienia do korzystania z usługi EWUŚ wymaga potwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej w oddziale NFZ bądź uwierzytelnienia przekazanego wniosku za pomocą podpisu profilem zaufanym, złożonego za pośrednictwem platformy ePUAP
lub podpisu elektronicznego kwalifikowanego.

W celu uzyskania dostępu do Portalu NFZ oraz uprawnienia do pobierania numerów recept należy:

1. wejść na stronę Śląskiego OW NFZ: www.nfz-katowice.pl

2. wybrać kolejno zakładki: DLA ŚWIADCZENIODAWCY, LEKARZE I RECEPTY, PORTAL PERSONELU LOGOWANIE (pola: Kod Personelu, Użytkownik, HASŁO pozostawiamy puste)

3. wybrać zakładkę WNIOSEK O DOSTĘP DO PORTALU

4. wniosek należy wypełnić elektronicznie 

złożenie wniosku w postaci papierowej wymaga:

 • wydrukowania, podpisania, opatrzenia wniosku pieczęcią i złożenia osobiście w oddziale Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ulicy Kossutha 13 bądź w wybranej delegaturze Śląskiego OW NFZ, w celu potwierdzenia tożsamości wnioskującego
 • złożenie wniosku wymaga okazania dokumentów potwierdzających uzyskanie  kwalifikacji zawodowych (jak poniżej)

złożenie wniosku podpisanego profilem zaufanym złożonym za pośrednictwem platformy ePUAP lub podpisem elektronicznym kwalifikowanym wymaga:

 • załączenia skanów dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych (jak poniżej)
 • w momencie podpisania wniosek dzieli się na dwie części „dostęp do Portalu” i „uprawnienie do pobierania recept” - obie części wymagają podpisania

5. zatwierdzenie/odrzucenie wniosku następuje po weryfikacji dokonanej przez pracownika Śląskiego OW NFZ Śląski OW NFZ zakłada konto dostępowe do Portalu NFZ (Portal Personelu) po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku

6. po uzyskaniu dostępu do Portalu NFZ możliwe będzie złożenie wniosku o uzyskanie uprawnienia do korzystania z usługi EWUŚ

Dokumenty wymagane w celu złożenia wniosku o dostęp do Portalu NFZ i uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept:

 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu;
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie w określonym zakresie specjalizacji (jeżeli dotyczy)

dodatkowo w przypadku pielęgniarek i położnych:

 • kopia dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych zawodowych

lub

 • kopia zaświadczenia o zdobyciu dodatkowych uprawnień do wystawiania recept, na podstawie odrębnych przepisów

                                                                                                                                               

Wszystkie aktualności