Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Wytyczne w zakresie zlecania stwierdzania zgonu osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-COV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem dla lekarzy POZ oraz lekarzy NiŚOZ - aktualizacja 19.01.2022 r.

13.01.2021

Podstawa prawna funkcjonowania tzw. koronera „Covid” – Art. 7g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1842):

 1. Wojewoda powołuje lekarzy i lekarzy dentystów do stwierdzania zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem.
 2. Wykonywanie zadania, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy zawartej z osobą powołaną przez właściwego wojewodę i jest finansowane ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest wojewoda.
 3. Środki, o których mowa w ust. 2, uwzględniają wyposażenie powołanej osoby w środki ochrony indywidualnej stosowane w przypadku wykonywania czynności stwierdzania zgonu osoby zmarłej na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2(COVID-19), określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2019r. poz. 1473 oraz z 2020r. poz. 284).”

SPOSÓB ZADYSPONOWANIA KORONERA „COVID”

Podstawy faktyczne zadysponowania tzw. koronera „Covid” – zweryfikowanie aktualnych wpisów w systemie EWP:

 • dane osoby zmarłej wpisane w EWP – zaznaczona rubryka „objęta kwarantanną (termin)”;
 • dane osoby zmarłej wpisane w EWP – zaznaczona rubryka „objęta kwarantanną typ izolacja domowa (termin)” oraz odnotowane pobranie wymazu przez laboratorium i dostarczeniu wyniku;
 • osoba zmarła w momencie zgonu zamieszkiwała pod tym samym adresem z osobą chorą na COVID-19 wpisaną w EWP – zaznaczona rubryka „objęta kwarantanną typ izolacja domowa (termin)”;
 • osoba zmarła w momencie zgonu zamieszkiwała pod tym samym adresem z osobą objętą kwarantanną wpisaną w EWP – zaznaczona rubryka „objęta kwarantanną (termin), u której zlecono pobranie wymazu przez laboratorium”;
 • osoba zmarła była osobą podejrzaną jeżeli pobrano test i oczekiwała na wynik, a  w międzyczasie (przed otrzymaniem wyniku) zmarła, o ile osoba taka jest wpisana do EWP i zaznaczono przy tym, że została skierowana na wymaz.

W przypadku braku wpisu w EWP a posiadaniu wyniku pozytywnego (wykonanego prywatnie we własnym zakresie) niezbędne jest zażądanie jego przestawienia poprzez przesłanie w formie elektronicznej. Lekarz POZ powinien dostarczyć skan dokumentu potwierdzający takie badanie a powinien je uzyskać od rodziny osoby zmarłej.

UWAGI:

Domy opieki społecznej i inne placówki opieki całodobowej (domy seniora) nie są obejmowane kwarantanną w całości ponieważ mogą mieć wydzieloną strefy dla osób zakażonych i zdrowych. Kwarantanna dotyczy konkretnych pensjonariuszy.

Wszystkie wpisy w EWP widoczne są po załączeniu opcji edycji wpisu (w EWP nie ma wyników wymazów).

SCHEMAT POSTĘPOWANIA

 1. Zgłoszenia może dokonać:
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – lekarz POZ, u którego zmarła osoba złożyła ostatnią deklarację lub lekarz POZ zlokalizowany najbliżej miejsca zgonu,
  w przypadku braku warunków do stawienia się w miejscu zgonu przez lekarza POZ,
  u którego zmarła osoba złożyła ostatnią deklarację;
 • lekarz POZ sprawujący opiekę nad domem opieki społecznej lub inną placówką opieki całodobowej (domem seniora);
 • lekarz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Niedopuszczalne jest realizowanie powyższego przez rodzinę osoby zmarłej, ani też przez dyrektora lub innego pracownika domu opieki społecznej lub innej placówki opieki całodobowej (domu seniora).

 1. Każdorazowa usługa stwierdzenia zgonu osoby podejrzanej o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonej tym wirusem będzie wykonywana przez koronera „Covid” wyłącznie w oparciu o odrębne zlecenie przekazywane telefonicznie przez Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego (WKRM).
 2. Dokonując powyższego zgłoszenia lekarz zgłaszający musi bezwzględnie dysponować potwierdzeniem, iż osoba zmarła była osobą podejrzaną o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażoną tym wirusem (osoba objęta kwarantanną lub izolacją domową – potwierdzone wpisem w EWP).
 3. W celu usprawnienia realizacji zgłoszeń oraz mając na uwadze dobro wszystkich zaangażowanych osób, prosimy aby osoba dokonująca zgłoszenia przekazywała informację
  o miejscu, do którego koroner „Covid” stwierdzający zgon może oddać odpady medyczne powstałe w wyniku wykonywania czynności stwierdzenia zgonu osoby podejrzanej o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonej tym wirusem, zważywszy na fakt, iż osoby zmarłe były pacjentami podmiotów, dokonujących zgłoszeń.
 4. Przed dokonaniem zgłoszenia lekarz powinien ustalić następujące dane:
 • imię i nazwisko osoby zmarłej;
 • pesel osoby zmarłej;
 • miejsce zgonu (dokładny adres, pod który ma udać się koroner „Covid”).
 1. Informację o konieczności stwierdzenia zgonu przez koronera „Covid” należy przekazać do Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego na numer telefonu 47 856 00 90 (całodobowo).
 2. Przekazane dane zostają zweryfikowane przez WKRM a następnie przekazane do realizacji lekarzowi – koronerowi „Covid”.
 3. W przypadku odrzucenia przyjęcia zlecenia WKRM oddzwoni do osoby zgłaszającej z informacją zwrotną w zakresie dalszego sposobu postępowania.
 4. W sytuacji , jeżeli przed przybyciem koronera „Covid” na miejscu zdarzenia dojdzie do istotnej zmiany okoliczności (np. zgon zostanie stwierdzony przez innego lekarza) należy bezwzględnie powiadomić o tym fakcie WKRM.

W celu sprawnej realizacji, tego jakże wrażliwego społecznie, zadania proszę o potraktowanie sprawy z należytą rzetelnością oraz o staranne stosowanie powyższego.

Powyższe nie zwalnia lekarzy POZ z obowiązku stwierdzania zgonów zgodnie z obowiązującym prawodawstwem – ustawą z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1947) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 3 sierpnia 1961 roku w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. z 1961 r. nr 39, poz. 202) w normalnym trybie.

Wszystkie aktualności