Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

O nas

Rada Śląskiego OW

W oddziałach wojewódzkich Funduszu działają rady oddziałów wojewódzkich Funduszu o charakterze opiniodawczo-nadzorczym. W skład rady oddziału wojewódzkiego Funduszu wchodzi dziewięciu członków będących ubezpieczonymi zamieszkujących na obszarze działania danego oddziału wojewódzkiego Funduszu, powoływanych przez sejmik województwa.

Do zadań Rady Oddziału należy:

 • opiniowanie projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • uchwalanie planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu za dany rok;
 • monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów;
 • monitorowanie, na podstawie przekazanych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego informacji, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 4, sposobu wykonywania przez świadczeniodawców obowiązków, o których mowa w art. 20-22;
 • kontrolowanie bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu we wszystkich dziedzinach jego działalności;
 • występowanie do dyrektora oddziału wojewódzkiego z wnioskiem o wszczęcie kontroli w trybie art. 64;
 • występowanie do dyrektora oddziału wojewódzkiego o przeprowadzenie kontroli realizacji zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 • dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 • występowanie do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie kontroli oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • wydawanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • występowanie z wnioskiem do Prezesa Funduszu o odwoływanie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w przypadkach, o których mowa w art. 107 ust. 4.
Skład Rady Śląskiego OW NFZ:

Przewodniczący Rady Śląskiego OW NFZ:
Jolanta Pietrzak-Wolny

Zastępca Przewodniczącego Rady Śląskiego OW NFZ:

Członkowie Rady Śląskiego OW NFZ:
Bożena Gawryluk
Przemysław Gątarz
Gabriela Kowalska
Jacek Kleszczewski
Grzegorz Makowski
Robert Michnik
Damian Kocot
Teresa Zejma

Obserwatorzy uczestniczący w posiedzeniach Rady Śląskiego OW:
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych:
Elżbieta Rabsztyn

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych:
Anna Janik

Okręgowa Izba Lekarska:
Dariusz Gustowski

Okręgowa Izba Aptekarska:
Mikołaj Konstanty

Krajowa Izba Fizjoterapeutów:
Piotr Szczepański

Regulamin Rady Śląskiego OW NFZ
Plan pracy Rady Śląskiego OW NFZ

ilość wiadomości: 173
16.12.2020

Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 21/V/2020

 
24.06.2020

Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 20/V/2020

 
24.06.2020

Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 19/V/2020

 
03.06.2020

Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 18/V/2020

 
31.01.2020

Porządek obrad XVI posiedzenia Rady V Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 31 stycznia 2020 r.

 
31.01.2020

Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 16/V/2019

 
31.01.2020

Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 17/V/2020

 
31.01.2020

Protokół nr 16/V/2019 z posiedzenia Rady V kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 31 stycznia 2020 r.

 
26.11.2019
Porządek obrad XV posiedzenia Rady V Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 26 listopada 2019 r.
 
26.11.2019
Protokół nr 15/V/2019 z posiedzenia Rady V kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 26 listopada 2019 r.
 
24.06.2019

Porządek obrad XIV posiedzenia Rady V Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 24 czerwca 2019 r.

 
24.06.2019

Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 14/V/2019

 
24.06.2019

Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 15/V/2019

 
24.06.2019

Protokół nr 14/V/2019 z posiedzenia Rady V kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 24 czerwca 2019 r.

 
23.05.2019
Porządek obrad XIII posiedzenia Rady V Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 23 maja 2019 r.
 
23.05.2019
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 13/V/2019
 
23.05.2019
Protokół nr 13/V/2019 z posiedzenia Rady V kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 23 maja 2019 r.
 
13.03.2019
Porządek obrad XII posiedzenia Rady V Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 13 marca 2019 r.
 
13.03.2019
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 11/V/2019
 
13.03.2019
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 12/V/2019
 
13.03.2019
Protokół nr 12/V/2019 z posiedzenia Rady V kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 13 marca 2019 r.
 
07.12.2018
Porządek obrad XI posiedzenia Rady V Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 7 grudnia 2018 r.
 
07.12.2018
Protokół nr 11/V/2018 z posiedzenia Rady V kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 7 grudnia 2018 r.
 
ilość wiadomości: 173