Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej

Rejestracja formularzy serii E100/dokumentów S1

Osoby wykonujące pracę lub działalność na własny rachunek w państwie członkowskim UE/EFTA, podlegają przepisom z zakresu zabezpieczenia społecznego obowiązującym w państwie, w którym wykonują pracę lub działalność gospodarczą. Ustawodawstwu temu podlegają także członkowie ich rodzin. Fakt posiadania obywatelstwa polskiego lub zamieszkiwania w Polsce nie przesądza o uprawnieniach do opieki zdrowotnej na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia.

Osoba podlegająca ustawodawstwu innego państwa członkowskiego, która zamieszkuje w Polsce lub członkowie jej rodziny zamieszkujący w Polsce, powinni otrzymać z instytucji właściwej innego państwa UE/EFTA dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej - Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub jeden z formularzy serii E100/dokumentów S1.

Uwaga:

  • osoby wykonujące pracę lub działalność gospodarczą w kilku państwach członkowskich powinny zgłosić się do instytucji ubezpieczenia społecznego w państwie zamieszkania w celu ustalenia właściwego ustawodawstwa, tj. rozstrzygnięcia, przepisy którego państwa mają do niej zastosowanie; w Polsce jest to ZUS,
  • osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu w NFZ z tytułu pobieranego świadczenia emerytalnego/rentowego oraz wykonujące pracę lub działalność gospodarczą w innym państwie członkowskim powinny zgłosić się do właściwego oddziału NFZ w celu ustalenia właściwego ustawodawstwa tj. rozstrzygnięcia, przepisy którego państwa mają do niej zastosowanie.

Rodzaje rejestrowanych formularzy

E 106/dokument S1

  • dla osób mieszkających w Polsce, a pracujących lub prowadzących działalność na własny rachunek w innym Państwie Członkowskim,
  • dla członków rodziny osoby bezrobotnej zamieszkującej w innym kraju członkowskim, którzy mieszkają w Polsce

W celu otrzymania poświadczeń do formularza E 106/dokumentu S1 należy złożyć ww. formularze oraz wypełnić oświadczenie dotyczące zgłaszanych członków rodziny wraz z dokumentami potwierdzającymi wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, dla członków rodziny (dzieci, wnuków) w wieku od 18 do 26 lat zaświadczenie ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki lub legitymację szkolną/studencką.

Uwaga: od stycznia 2009 r. bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Pracy podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, nawet jeśli posiadają status członka rodziny i nie mogą być wskazani na oświadczeniu jako osoby uprawnione.

E 109/dokument S1

  • dla członków rodziny pracownika lub osoby prowadzącej działalność na własny rachunek w innym Państwie Członkowskim, którzy zamieszkują na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu otrzymania poświadczenia do formularza E109/dokumentu S1 należy przedłożyć ww. formularz oraz wypełnić oświadczenie dotyczące zgłaszanych członków rodziny, a także dokument potwierdzający wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ. W przypadku zgłaszanych członków rodziny (dzieci i wnuków) w wieku od 18 do 26 lat, konieczne jest załączenie zaświadczenia ze szkoły/uczelni, i potwierdzającego kontynuowanie nauki lub legitymacji szkolnej/studenckiej.

E 120/dokument S1

  • dla osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty w innym państwie członkowskim i dla członków ich rodziny zamieszkujących w Polsce.

E 121/dokument S1

  • dla osób pobierających wyłącznie emeryturę lub rentę wypłacaną przez instytucje ubezpieczeniowe innych krajów członkowskich i dla członków ich rodziny zamieszkujących w Polsce.

W celu otrzymania poświadczenia na podstawie formularza E 121/dokumentu S1 należy przedłożyć ww. formularz, wypełnić oświadczenie dotyczące zgłaszanych członków rodziny oraz oświadczenie o pobieranych świadczeniach emerytalno–rentowych.

Ponadto należy dołączyć dokument potwierdzający zamieszkanie w Polsce tj.

  • dla obywatela RP – dowód osobisty,
  • dla obywatela UE – zaświadczenie potwierdzające rejestrację pobytu obywatela UE.

DO POBRANIA

Oświadczenie dotyczące pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych
Oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej