Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej

Recepty

Podstawą wydania leku lub wyrobu medycznego dla osoby, która korzysta ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji jest recepta wystawiona na ogólnie obowiązujących w Polsce drukach.

Zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne przysługuje świadczeniobiorcy na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, lekarza niebędącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada on prawo wykonywania zawodu oraz zawarł z Oddziałem Wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept. Ww. przepis stosuje się odpowiednio do felczera ubezpieczenia zdrowotnego oraz felczera i starszego felczera.

Zasady wydawania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych oraz ich odpłatności są identyczne jak w przypadku polskiego pacjenta.

Sposób i tryb wystawiania recept lekarskich, wzór recepty oraz sposób realizacji określa obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (t.j. Dz. U. 2014 poz. 319). Wystawienie recepty polega na czytelnym oraz trwałym naniesieniu na awersie recepty treści obejmującej dane określone w rozporządzeniu oraz złożeniu własnoręcznego podpisu przez osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do wystawiania recept, zwaną osobą wystawiającą receptę.

Jeżeli co najmniej jeden z przepisanych leków lub wyrobów medycznych ma być wydany za opłatą ryczałtową, za częściową odpłatnością lub bezpłatnie, należy wpisać w odpowiedniej rubryce na recepcie dane niezbędne do wystawienia recepty określone w ww. rozporządzeniu.

W przypadku pacjentów, którzy uzyskali świadczenie zdrowotne na podstawie przepisów o koordynacji na recepcie, wśród danych dotyczących pacjenta:

  • w części oznaczonej napisem "Pacjent", poniżej adresu pacjenta umieszcza się numer poświadczenia o prawie do świadczeń zdrowotnych, a w przypadku braku poświadczenia – numer identyfikacyjny znajdujący się na dokumencie uprawniającym do korzystania ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji (pole nr 8 Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego),
  • w części oznaczonej napisem "Oddział NFZ" umieszcza się symbol państwa, w którym znajduje się instytucja właściwa dla osoby korzystającej ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich.

Recepta powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację pacjenta. Jeżeli na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny lub niezgodny z rozporządzeniem numer poświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 9 ustawy, albo numer dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji oraz symbol państwa, w którym znajduje się zagraniczna instytucja właściwa dla osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji – osoba wydająca ustala go na podstawie odpowiednich dokumentów dotyczących pacjenta przedstawionych przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca zamieszcza numer tego poświadczenia lub dokumentu na rewersie recepty oraz składa swój podpis i zamieszcza ten numer w komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji.

Leki refundowane dla osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji wydaje się po dołączeniu do recepty kopii dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń w ramach systemu koordynacji, a jeśli dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji jest poświadczenie wydane przez Fundusz ww. przepisu nie stosuje się.

Otrzymaną kopię dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń w ramach systemu koordynacji, apteka składa w siedzibie właściwego miejscowo oddziału wojewódzkiego Funduszu dwa razy w miesiącu, w terminach:

  • za okres od 1 do 15 dnia miesiąca – do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego;
  • za okres od 16 do ostatniego dnia miesiąca – do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego.

W przypadku gdy apteka zrealizowała recepty wystawione dla osób korzystających ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji dane o ich realizacji przedstawia w zbiorczym zestawienie recept na leki i wyroby medyczne podlegających refundacji, zrealizowanych w oddziale wojewódzkim Funduszu w części B.

Recepty wystawione w innych państwach niż Rzeczpospolita Polska, apteka realizuje za pełną odpłatnością.