Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Pracownicy oddelegowani do pracy w innym kraju UE/EFTA

Pracodawca powinien Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania pracownika, przekazać następujące dokumenty:

 1. Wnioski o wydanie EKUZ lub wykaz pracowników, którzy wykonują na ich rzecz pracę w innym państwie członkowskim (ze wskazaniem, o jakie państwo w danym przypadku chodzi) jako pracownicy oddelegowani oraz wykaz zawierający dane członków rodziny zgłoszonych przez pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego, którzy towarzyszą mu w państwie oddelegowania.
 2. Wykaz ten powinien zawierać co najmniej:
  • imiona i nazwiska pracownika i członków rodziny,
  • numery PESEL pracownika i członków rodziny,
  • aktualny adres miejsca zamieszkania pracownika w Polsce,
  • państwo, do którego pracownik został oddelegowany,
  • okres oddelegowania.
 3. W przypadku oddelegowania do pracy w państwach UE odpowiedni formularz A1 wydawany przez właściwy ZUS zaświadczający, że do pracowników tych w okresie oddelegowania stosowane jest nadal polskie ustawodawstwo z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego.
 4. W przypadku oddelegowania do pracy w państwach EFTA odpowiednie formularze E 101/E 102 wydawane przez właściwy ZUS zaświadczające, że do pracowników tych w okresie oddelegowania stosowane jest nadal polskie ustawodawstwo z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego.
 5. Informację dotyczącą pracodawcy (imię i nazwisko lub nazwa pracodawcy, adres zamieszkania lub siedziba pracodawcy, telefon kontaktowy do osoby wyznaczonej przez pracodawcę).
 6. W przypadku, gdy formularz A1 lub E 101/E 102 został wystawiony na okres dłuższy niż 12 miesięcy, pracownik może wnioskować do Oddziału NFZ o wydanie dokumentu S1 lub formularza E106.
 7. Upoważnienie do złożenia wniosku / odbioru EKUZ w imieniu pracownika.

Pracownicy transportu międzynarodowego

 1. Wnioski o wydanie EKUZ lub wykaz pracowników pracujących w charakterze pracowników transportu międzynarodowego w innym państwie EFTA;
 2. Dokument potwierdzający zatrudnienie w charakterze pracownika transportu międzynarodowego w innym państwie EFTA;
 3. Oświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracowników transportu międzynarodowego w sprawie wystąpienia o E101 (od 1 maja 2010 r. tylko w odniesieniu do EFTA).
 4. Upoważnienie do złożenia wniosku / odbioru EKUZ w imieniu pracownika.