Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Harmonogram mammobusu

« Wrzesień 2022 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

26-09-2022

 • Od 1 września w placówkach medycznych m.in. w POZ oraz aptekach można przyjąć szczepionkę przeciwko grypie.

 • W Polsce jest już blisko 4 tys. punktów, w których można się zaszczepić.

 • Do 30 września trwa nabór punktów szczepień przeciwko grypie. Wnioski przyjmują oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.

26-09-2022

Konopiska 10.30-14.00 Przedszkole Lipowa 8

26-09-2022

Zawieranie umów na realizację recept

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że prowadzi postępowanie w sprawie zawierania umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę, zwanych dalej „umowami na realizację recept”.
Szczegółowe warunki postępowania dotyczącego zawierania umów na realizację recept zostały uregulowane zarządzeniem nr 73/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
3 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawierania umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę, zmienionym zarządzeniem nr 113/2022/DGL z dnia 12 września 2022 r. oraz zarządzeniem nr 65/2023/DGL z dnia 12 kwietnia 2023 r., zwanym dalej „zarządzeniem”.

Informacje ogólne

 1. Wniosek o zawarcie umowy na realizację recept składany jest przez wnioskującego do oddziału Funduszu właściwego ze względu na adres apteki(wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia).

 2. Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego.

 3. Wnioski składane są odrębnie dla każdej prowadzonej przez wnioskującego apteki.

 4. Umowy na realizację recept są zawierane odrębnie dla każdej apteki.

 5. Wnioskujący, czyli podmiot prowadzący aptekę ubiegający się o zawarcie umowy na realizację recept, powinien spełniać wymagania określone w ustawie o refundacji, ustawie - Prawo farmaceutyczne, ogólnych warunkach umów, niniejszym zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych.

 6. Wnioski w formie papierowej można składać osobiście w siedzibie oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego dla adresu prowadzenia apteki lub wysłać pocztą.

  • Nazwa oddziału wojewódzkiego NFZ: Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  • Adres siedziby oddziału: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

 7. Wnioski w formie elektronicznej przekazuje się za pośrednictwem Portalu ŚOW NFZ.

Sposób przygotowania wniosku

 1. W celu zawarcia umowy na realizację recept wnioskujący składa wniosekspełniający warunki zawierania umów określone w zarządzeniu.

 2. Wniosek sporządzany jest z wykorzystaniem Portalu NFZ.

 3. W celu złożenia wniosku, wnioskujący:

1) zapoznaje się z niniejszym komunikatem, ogólnymi warunkami umów oraz zarządzeniem;

2) przekazuje formularz rejestracyjny do oddziału Funduszu w celu rejestracji apteki w Portalu NFZ, w przypadku gdy apteka nie posiada konta w tym portalu;

3) rejestruje w Portalu NFZ wymagane we wniosku informacje;

4) na podstawie danych wprowadzonych do Portalu NFZ przygotowuje wniosek w formie elektronicznej, a także papierowej- jeżeli dotyczy;

5) w przypadku składania wniosku w formie elektronicznej -przekazuje podpisany elektronicznie wniosek wraz z podpisanymi elektronicznie załącznikami do oddziału Funduszu za pośrednictwem Portalu NFZ;

6) w przypadku składania wniosku w formie papierowej:

    a) przekazuje wniosek w formie elektronicznej wraz z załącznikami do oddziału Funduszu za pośrednictwem Portalu NFZ,
    b) składa podpisany wniosek w formie papierowej, zgodny z jego formą elektroniczną wraz z załącznikami do oddziału Funduszu;

7) w przypadku wezwania przez oddział Funduszu do usunięcia braków formalnych - usuwa braki formalne wniosku.

 

 1. Wnioskujący przekazuje do oddziału Funduszu następujące dokumenty:

1. wniosek w postaci elektronicznej, który zawiera:
a) dane identyfikacyjne podmiotu prowadzącego aptekę,
b) dane identyfikacyjne apteki,
c) aktualną ewidencję personelu (ewidencję osób zatrudnionych w aptece);

2. wniosek w formie papierowej, zgodny z jego formą elektroniczną – w przypadku wniosku składanego w formie papierowej;

3. załączniki do wniosku:

a) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Fundusz i zobowiązania do zapoznania z nią osób wymienionych we wniosku (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do wniosku),
b) wniosek w sprawie rachunku bankowego (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do wniosku),
c) oświadczenie o spełnieniu wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do wniosku), wraz z kopiami dokumentów uprawniających kierownika apteki do pełnienia tej funkcji, tj.:
- w przypadku wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki - kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty,
- w przypadku wymagań do pełnienia funkcji kierownika punktu aptecznego - kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty albo kopię dyplomu technika farmaceutycznego,
d) kopia zezwolenia na prowadzenie apteki,
e) w przypadku, gdy wnioskujący jest reprezentowany przez pełnomocnika - pełnomocnictwo upoważniające do działania w imieniu wnioskującego w zakresie obejmującym złożenie wniosku, udzielone przez wnioskującego.

4. Ww. dokumenty powinny być zgodne ze stanem faktycznym.

5. Kopie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku składanego w formie papierowej powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wnioskującego lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania.

6. Kopie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku składanego w formie elektronicznej powinny być podpisane podpisem elektronicznym przez wnioskującego lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania.

7. Oddział Funduszu może zażądać przedstawienia oryginału dokumentu, w przypadku gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do zgodności z oryginałem, a oddział Funduszu nie może jej zweryfikować w inny sposób.

8. W przypadku złożenia przez wnioskującego oryginałów dokumentów, oddział Funduszu zwraca je na wniosek wnioskującego, po dostarczeniu przez niego kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wnioskującego lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania.

 

Sposób składania wniosków

 1. Wnioski w formie papierowej mogą zostać złożone osobiście lub przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego do siedziby oddziału Funduszu właściwego ze względu na adres prowadzonej apteki.

 2. Wnioski w formie elektronicznej przekazuje się do oddziału Funduszu za pośrednictwem Portalu NFZ.

 3. Wnioskujący może poprawić lub uzupełnić złożony przez siebie wniosek. Poprawiony lub uzupełniony wniosek powinien zawierać oznaczenie „UZUPEŁNIENIE WNIOSKU”.

 4. Wnioskujący może wycofać złożony przez siebie wniosek. Oświadczenie o wycofaniu wniosku powinno zawierać oznaczenie „OŚWIADCZENIE O WYCOFANIU WNIOSKU”.

 5. Do uzupełnienia wniosku lub wycofania wniosku stosuje się odpowiednio pkt. 1 i 2.

 

Zasady przeprowadzania postępowania

 1. Złożony do oddziału Funduszu wniosek jest weryfikowany pod względem poprawności i kompletności. Informacja o przystąpieniu do weryfikacji wniosku przez oddział Funduszu jest widoczna dla wnioskującego w Portalu NFZ.

 2. Poprawnie sporządzony i kompletny wniosek jest podstawą podpisania umowy na realizację recept.

 3. W przypadku wniosku niepoprawnie sporządzonego lub niekompletnego, oddział Funduszu wzywa wnioskującego do wprowadzenia korekty lub usunięcia braków formalnych wniosku, w terminie wyznaczonym przez oddział Funduszu, nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

 4. W uzasadnionych przypadkach termin do korekty lub usunięcia braków formalnych wniosku może zostać przedłużony, jednak nie więcej niż o 30 dni.

 5. Dokumenty lub oświadczenia złożone w wyniku wezwania oddziału Funduszu do korekty lub usunięcia braków formalnych powinny:

- zawierać oznaczenie "KOREKTA WNIOSKU lub USUNIĘCIE BRAKÓW FORMALNYCH WNIOSKU",
- wpłynąć do oddziału Funduszu przed upływem terminu wyznaczonego przez oddział Funduszu.

 1. W przypadku gdy zachodzi potrzeba korekty lub potrzeba usunięcia braków formalnych wniosku na wezwanie oddziału Funduszu, wnioskujący może usunąć braki formalne wniosku (o ile jest to możliwe) w siedzibie oddziału Funduszu przy wydzielonym do tego celu stanowisku komputerowym.

 2. W przypadku braku korekty lub nieusunięcia braków formalnych wniosku w wyznaczonym przez oddział Funduszu terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym oddział Funduszu powiadamia wnioskującego.

 3. Wniosek zostaje pozytywnie rozpatrzony, jeżeli spełnia następujące warunki:

  1) forma papierowa wniosku jest zgodna z formą elektroniczną- w przypadku wniosku złożonego
  w formie papierowej;
  2) jest poprawnie sporządzony, tj. zawiera wszystkie wymagane dane (tj. dane identyfikacyjne podmiotu prowadzącego aptekę, apteki, aktualną ewidencję personelu),
  3) jest kompletny, tj. zawiera wszystkie wymagane, aktualne i prawidłowo uzupełnione załączniki do wniosku, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 zarządzenia;

 4. Wniosek zostaje odrzucony:

  - gdy nie upłynął jeden rok od pierwszego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
  z powodu uniemożliwiania czynności kontrolnych lub niewykonania w terminie zaleceń pokontrolnych,
  - gdy nie upłynęły trzy lata od drugiego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z powodu uniemożliwiania czynności kontrolnych lub niewykonania w terminie zaleceń pokontrolnych.
  Wnioskujący otrzymuje powiadomienie z oddziału Funduszu o odrzuceniu wniosku.

 

Podpisanie umowy

 1. Oddział Funduszu przygotowuje i sporządza projekt umowy na realizację recept, zgodnie ze wzorem określonym w ogólnych warunkach umów, na podstawie złożonego wniosku oraz załączników.

 2. Umowa na realizację recept podpisywana jest przez:

  - podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania,
  - kierownika apteki,
  - Prezesa Funduszu lub osobę przez niego upoważnioną.

 3. Umowę na realizację recept z podmiotem prowadzącym aptekę Fundusz zawiera niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2555 ze zm.);
 2. Ustawa dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 ze zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 337);
 4.  Zarządzenie nr 73/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawierania umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę.
 5. Zarządzenie nr 113/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę.
 6. Zarządzenie nr 65/2023/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę.

 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 32 735 16 55, 32 735 17 56, 32 735 37 37, 32 735 37 38, 32 735 16 82.

  

Stan na dzień: 26 kwietnia 2023 r.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami

 

26-09-2022

CIESZYN  09:00-16:00 PRZY URZĘDZIE MIASTA UL. RYNEK 1 LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 58 666 24 44
KŁOBUCK  08:00-16:00 NA STADIONIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI UL. SPORTOWA 16 LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 58 666 24 44
PSARY 09:00-17:00 PRZY OSP UL. SZKOLNA 45 GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44
BOBROWNIKI  09:00-17:00 PRZY GOK-U UL. SIENKIEWICZA 121A GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44
IRZĄDZE  09:00-17:00 PRZY URZĘDZIE GMINY UL. IRZĄDZE 124 GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44
WRĘCZYCA WIELKA  09:00-16:00 PRZY BOISKU SPORTOWYM WE WRĘCZYCY WIELKI UL. SPORTOWA 10 LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 58 666 24 44
WOJKOWICE  09:00-17:00 PRZY MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY UL. JAWORZNIK 6 GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44
JAWORZNO  09:00-16:00 PRZY KAUFLANDZIE UL. MATEJKI 27 LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 58 666 24 44
MARKLOWICE  10:00-17:35 URZĄD GMINY UL. WYZWOLENIA 71 NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 784 067 503
SOSNOWIEC  09:00-16:00 PRZY CENTRUM HANDLOWYM PLEJADA UL. STANISŁAWA STASZICA 8b LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 58 666 24 44
KATOWICE 09:00-17:00 KATOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA UL. ZAMKOWA 83 MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 42 254 64 11, 517 544 004

26-09-2022

Przypominamy wszystkim Świadczeniodawcom realizującym świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie: świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego o obowiązku przekazywania elementu nfz:transport-med, zgodnie z zarządzeniem Nr 128/2021/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7.07.2021 r. w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczym XML.

26-09-2022