Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Harmonogram mammobusu

« Sierpień 2022 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

29-08-2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu – ambulatoryjna opieka specjalistyczna postępowanie 129

29-08-2022

Na podstawie treści ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późń. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2017 r poz. 1163) Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje...

29-08-2022

Na podstawie treści ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późń. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2017 r poz. 1163) Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje świadczeniodawców o rozpoczęciu kwalifikacji podmiotów do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na trenie województwa śląskiego. 

Wobec powyższego Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o obowiązku przedłożenia przez świadczeniodawców dokumentów potwierdzających spełnianie ustawowych wymogów kwalifikacyjnych.

W szczególności świadczeniodawcy posiadający profile, dla których podstawą kwalifikacji do systemu PSZ jest realizacja zadania polegającego na kształceniu przeddyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, na podstawie umowy, o której mowa w art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2022 poz. 633), zobowiązani są do przekazania Dyrektorowi Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ kopii umowy zawartej z uczelnią medyczną na udostępnienie jednostek organizacyjnych świadczeniodawcy realizujących świadczenia, której okres trwania wynosi co najmniej dwa ostatnie lata kalendarzowe, i która będzie obowiązywać w dniu ogłoszenia wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia.

Przedmiotowe dokumenty należy złożyć w terminie do 2 września 2022 r.

Ponadto informujemy, że w toku postępowania kwalifikacyjnego Śląski Oddział Wojewódzki NFZ może zwrócić się do świadczeniodawcy o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia, które będą konieczne do prawidłowej  kwalifikacji.

Wskazany wyżej termin uznaje się za zachowany pod warunkiem wpływu dokumentów do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przed jego upływem na adres ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice. Dokumenty dostarczone po upływie terminu nie będą mogły być uwzględnione przy kwalifikacji.

Wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych przez Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia – dla terenu województwa śląskiego – zostanie ogłoszony w terminie do dnia 30 września  2022 roku, w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wykaz ten będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2027 roku.

Dodatkowe informacje na temat procesu kwalifikacji można uzyskać w Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ pod numerami telefonu: 32 7351682, 32 7351712, 32 7351657, 32 7351845, 32 7351715.

 

 

 

 

 

29-08-2022

KRZEPICE Termin: 29.08.2022 godz. 09:00 - 17:00 PRZY OSP UL. STRAŻACKA 1 GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44
PANKI Termin: 29.08.2022 godz. 09:00 - 17:00 PRZY REMIZIE OSP UL. TYSIĄCLECIA 3 GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44
CIASNA Termin: 29.08.2022 godz. 09:00 - 17:00 HALA SPORTOWA UL. ZJEDNOCZENIA 2 MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 42 254 64 11, 517 544 004
LIPIE Termin: 29.08.2022 godz. 09:00 - 17:00 KOMBINAT ROLNO-SPOŻYWCZY UL. DWORSKA 1 GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44
POPÓW Termin: 29.08.2022 godz. 09:00 - 17:00 PRZY OSP UL. STRAŻACKA 2 GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44
TARNOWSKIE GÓRY Termin: 29.08.2022 godz. 10:00 - 17:35 URZĄD MIEJSKI UL. RYNEK 4 NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 784 067 503

29-08-2022

  • ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny - obszar: Częstochowa

29-08-2022

  • opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy
  • opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika

29-08-2022

Wykazy pozytywnie ocenionych wniosków oraz podpisanych umów z zakresu ZPO od 01.09.2022 r.