logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Poprawne prowadzenie list oczekujących – pytania i odpowiedzi

Poprawne prowadzenie list oczekujących – pytania i odpowiedzi

1. Czy w przypadku gdy pacjent chce zapisać się na listę oczekujących na udzielenie świadczenia, to musi zgłosić się osobiście, czy może zapisać go osoba trzecia?
2. Czy na listę oczekujących należy wpisać pacjenta, którego przyjmuje się w trybie pilnym w dniu zgłoszenia do przychodni?
3. Czy na listach oczekujących gromadzimy informacje o osobach kontynuujących leczenie?
4. Jaka jest definicja pojęcia „pacjent pierwszorazowy” w odniesieniu do kolejek oczekujących?
5. Czy świadczeniodawca może zaproponować świadczeniobiorcy wizytę w dniu zgłoszenia, ponieważ powstał wolny termin z powodu rezygnacji innego świadczeniobiorcy lub niestawienia się innego świadczeniobiorcy w terminie? Czy świadczeniodawca może przyjąć takiego świadczeniobiorcę przed innymi oczekującymi, czy powinien umieścić go na końcu listy oczekujących?
6. Czy świadczeniobiorca zgłaszając się do świadczeniodawcy ma prawo wyboru lekarza spośród lekarzy pracujących w danej komórce organizacyjnej? Czy świadczeniodawca wpisuje świadczeniobiorcę wybierającego lekarza, u którego na wizytę jest dłuższy czas oczekiwania na listę oczekujących, pomimo że istnieje możliwość wcześniejszego udzielenia świadczenia przez innego lekarza?
7. Jak powinien postąpić świadczeniodawca w sytuacji gdy zgłaszają się do niego świadczeniobiorcy z zaświadczeniem od świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy o udzielenie świadczeń? Jak świadczeniodawca powinien ustalić kolejność przyjęć ww. świadczeniobiorców biorąc pod uwagę datę zgłoszenia u poprzedniego świadczeniodawcy, tak aby potraktować sprawiedliwie zarówno ww. świadczeniobiorców jak i pacjentów już wpisanych na listę oczekujących?
8. Czy w związku z obowiązkiem prowadzenia przez świadczeniodawców list oczekujących w postaci elektronicznej oraz składaniem podpisu pod wpisem na listę, świadczeniodawca powinien prowadzić zarówno wersję elektroniczną i papierową listy oczekujących? Czy osoby dokonujące wpisów na listę oczekujących powinny stosować podpis elektroniczny?
9. Jak należy traktować świadczeniobiorcę, który zgłasza się do świadczeniodawcy po wyjściu ze szpitala z zaleceniem lekarza prowadzącego kontroli w poradni specjalistycznej po wykonanym zabiegu w określonym terminie? Czy należy go wpisać na listę oczekujących, czy potraktować jako kontynuację leczenia? Uwagę należy zwrócić, że świadczeniobiorca może zgłosić się na wizytę kontrolną zarówno do tego samego świadczeniodawcy, jak i do innego np. znajdującego się bliżej jego miejsca zamieszkania.
10. Czy przy przywróceniu pacjenta na listę oczekujących świadczeniodawca powinien wpisać pierwotną datę zgłoszenia np. 15 marca czy wpisać datę faktyczną (data przywrócenia na listę oczekujących np. 5 kwietnia) i umieścić pacjenta na końcu prowadzonej listy oczekujących - np. 14 lipca (gdyż 5 kwietnia zapisuje już pacjentów na 14 lipca) czy umieścić pacjenta na początku swojej listy oczekujących?
11. Czy w przypadku przełożenia zabiegu ze względu na pobyt w szpitalu, chorobę, wyjazd do sanatorium należy ponownie wpisać pacjenta do kolejki oczekujących z nową datą, czy dokonać tylko zmiany terminu rozpoczęcia świadczenia?
12. Czy świadczeniodawca może wpisać pacjenta dwukrotnie do kolejki oczekujących na zabiegi rehabilitacyjne w przypadku, gdy dany pacjent dostarczy najpierw jedno skierowanie, a po miesiącu drugie pomimo, iż nie rozpoczął zabiegów rehabilitacyjnych z pierwszego zlecenia?
13. Kogo należy wpisać na listę oczekujących na świadczenia rehabilitacji leczniczej realizowane w poradniach rehabilitacyjnych, działach (pracowniach) fizjoterapii, ośrodki rehabilitacji dziennej?
14. Czy świadczeniodawca w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, powinien wydać zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących oraz oryginał skierowania wszystkim świadczeniobiorcom, którzy są u niego wpisani na listę oczekujących czy tylko tym, którzy są do niego zgłoszą? Czy świadczeniobiorca powinien się zgłosić osobiście po odbiór oryginału skierowania czy świadczeniodawca powinien wysłać zaświadczenie i oryginał skierowania na własny koszt?
15. Czy świadczeniodawca może powiadomić świadczeniobiorców o zmianie planowanego terminu udzielania świadczenia za pomocą SMS, jeżeli świadczeniobiorca wcześniej wyraził zgodę na taki sposób kontaktu oraz czy przy informowaniu o zmianie terminu na wcześniejszy w treści SMS może zaznaczyć, że brak odpowiedzi w ciągu określonego czasu będzie równoznaczne z przyjęciem nowo wyznaczonego terminu udzielenia świadczenia?
16. Kiedy świadczeniodawca powinien wpisać na listę oczekujących następujących świadczeniobiorców:
17. Czy istnieje konieczność prowadzenia listy oczekujących do komórki organizacyjnej o kodzie 4344, tj. do oddziału radioterapii, w przypadku gdy w komórce tej realizowane jest tylko świadczenie – teleradioterapia stereotaktyczna, na które zgodnie z załącznikiem nr 11 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) prowadzona jest odrębna lista oczekujących?
18. Jak ma postępować świadczeniodawca w poniższej sytuacji? Świadczeniobiorca ma mieć kontynuowaną rehabilitację, trwającą łącznie ponad 12 miesięcy. Pierwotnie świadczeniobiorca wpisany był na listę oczekujących na podstawie skierowania z rozpoznaniem S93 (zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i wiązadeł stawu skokowego i poziomu stopy) i świadczenie realizowane było przez 12 miesięcy. Zgodnie z zaleceniami lekarza rehabilitację należy kontynuować. Po upływie 12 miesięcy wymagane jest nowe skierowanie na rehabilitację. Świadczeniobiorca dostarcza zatem nowe skierowanie. Na skierowaniu tym lekarz kierujący wpisuje już inne rozpoznanie T93 (następstwa urazów kończyny dolnej). Czy w takim przypadku świadczeniodawca powinien umieścić świadczeniobiorcę na liście oczekujących, czy też może uznać, że rehabilitacja nie została zakończona i ma być kontynuowana na podstawie nowego skierowania?
19. Jak świadczeniodawca powinien określić pierwszy wolny termin udzielania świadczenia w przypadku komórek organizacyjnych, w których świadczenia są udzielane przez kilku lekarzy tej samej specjalności, do których są różne czasy oczekiwania?
20. Jak świadczeniodawca powinien określić pierwszy wolny termin udzielania świadczenia w przypadku komórek organizacyjnych, w których realizowane są różne świadczenia, na które jest różny czas oczekiwania, np. w przypadku działów (pracowni) fizjoterapii, oddziałów chirurgii urazowo-ortopedycznej? Czy powinien podawać pierwszy wolny termin dla jednego świadczenia, na który kolejka jest najkrótsza czy termin, który powinien być możliwy do zaproponowania zarówno świadczeniobiorcy, który zgłasza się na zabieg, na który kolejka jest dłuższa, jak i na który czas oczekiwania jest krótszy, a więc termin, w przypadku którego kolejka jest najdłuższa?
21. W jaki sposób należy prowadzić zapisy do kolejek oczekujących na świadczenia z zakresu Leczenia Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem (AMD)?
22. Czy podając informacje o pierwszym wolnym terminie mogę wskazać termin, będący wynikiem rezygnacji pacjenta z wizyty?
23. W jaki sposób świadczeniodawcy mają podawać pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia na Oddziałach? Na przykład do Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej: na zabieg nadgarstka pierwszy wolny termin to 10.03.2015 r., a na zabieg ręki pierwszy wolny termin to 10.09.2015 r. Który termin ma podać świadczeniodawca w cotygodniowym sprawozdaniu?
24. Jaki pierwszy wolny termin udzielania świadczenia powinien sprawozdawać świadczeniodawca w przypadku komórek organizacyjnych, do których nie jest w stanie podać terminu z dokładnością co do dnia, a jedynie z dokładnością do tygodnia np. według szacunku czas oczekiwania wynosi około 2 lat?
25. Świadczeniodawca realizuje świadczenia w 3 komórkach organizacyjnych, z różnym harmonogramem pracy np. w 2 komórkach organizacyjnych (poradni dermatologicznej i okulistycznej) świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku, natomiast w 1 (poradni położniczo-ginekologicznej) tylko we czwartki. Czy świadczeniodawca informacje o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia do poradni położniczo-ginekologicznej powinien określić według stanu na czwartek najpóźniej w poniedziałek? Czy określając dni robocze należy odnosić się do konkretnego miejsca udzielenia świadczeń, czy do dni roboczych świadczeniodawcy?
26. Jakie dane powinno zawierać skierowanie?
27. Co w przypadku gdy skierowanie nie zostanie zrealizowane np. pacjent nie zgłosi się w wyznaczony dzień, w jaki sposób należałoby zwrócić oryginał skierowanie świadczeniobiorcy?
28. Jak powinien postąpić świadczeniodawca, gdy zgłasza się do niego świadczeniobiorca z nowym skierowaniem np. z powodu „kontrola po wstrząśnieniu mózgu”, w przypadku gdy wskazany świadczeniobiorca jest objęty planem leczenia, ale z powodu innej jednostki chorobowej? Czy należy go umieścić na liście oczekujących?
29. Jak należy rozumieć przepis dotyczący dołączenia oryginału skierowania do prowadzonej przez świadczeniodawców listy oczekujących? Czy w związku z obowiązkiem prowadzenia list oczekujących w wersji elektronicznej systemy świadczeniodawców powinny umożliwić podłączenie skanu skierowania do prowadzonych list?
30. Świadczeniobiorca zobowiązany jest dostarczyć oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z list oczekujących. Czy to oznacza, że świadczeniodawca ma obowiązek skreślenia pacjenta z listy po 14 dniach roboczych od daty wpisania na listę? Czy świadczeniodawca poniesie jakieś konsekwencje w przypadku nie skreślenia pacjenta z listy po 14 dniach roboczych lub gdy zaakceptuje dostarczenie skierowania przez pacjenta w terminie późniejszym?
31. Czy świadczeniobiorca jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy w ciągu 14 dni oryginał skierowania , gdy dotyczy to świadczeń opieki zdrowotnej niewymienionych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 581), np. świadczeń opieki paliatywnej, hospicyjnej, rehabilitacji w ramach ośrodków dziennych?
32. Czy skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne zachowuje swoją ważność w sytuacji, gdy świadczeniodawca u którego pacjent został zapisany na listę oczekujących zaprzestał realizacji umowy zawartej z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej?
33. Czy świadczeniodawca prowadząc listę oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej powinien umieszczać na liście oczekujących świadczeniobiorcę oczekującego na etap szybkiej ścieżki onkologicznej (oczekiwanie na dalsze leczenie onkologiczne) tylko raz – na pierwsze świadczenie czy kilkakrotnie – także na kolejne świadczenia realizowane w ramach etapu 6?
34. Jak jest różnica między etapem 5 (oczekiwanie na rozpoczęcie leczenia onkologicznego) a etapem 6 (oczekiwanie na dalsze leczenie onkologiczne) postępowania diagnostycznego lub leczniczego podawanego w przypadku listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty DiLO? Co oznacza etap 6 szybkiej ścieżki onkologicznej, tj. oczekiwanie na dalsze leczenie onkologiczne?
35. W jaki sposób powinien postąpić świadczeniodawca w sytuacji gdy świadczeniobiorca dostarcza skierowanie wystawione z data późniejszą niż data wpisu na listę oczekujących, np. pacjent zapisał się telefonicznie do poradni kardiologicznej w dniu 5 stycznia 2016 r., następnie dostarczył skierowanie z data wystawienia 15 stycznia 2016 r.? Czy data wpisu na listę oczekujących może być wcześniejsza niż data wystawienia skierowania?
36. W jaki sposób ma postąpić świadczeniodawca udzielający świadczeń w zakresie rehabilitacji w sytuacji gdy pacjent nie zgłasza się w ustalonym terminie na udzielenie świadczenia i nie uprawdopodobni, ze niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej? Czy świadczeniodawca może ponownie zapisać świadczeniobiorcę na listę oczekujących na podstawie wcześniejszego skierowania, czy pacjent powinien dostarczyć nowe skierowanie i na jego podstawie zostać ponownie wpisany na listę oczekujących na dane świadczenie?
37. Jak należy interpretować pojęcie „siły wyższej”, o którym mowa w art. 20 ust. 10e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581, z późn. zm.)? Czy wiążące jest orzecznictwo sądowe, które określa „siłę wyższą” jako „zdarzenia zewnętrzne, nieuchronne, nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia”?
38. Czy w przypadku, gdy pacjent leczy się w poradni specjalistycznej na daną jednostkę chorobową i w trakcie leczenia zgłosi dolegliwości niezwiązane wprost z tą chorobą, to w celu jej leczenia musi uzyskać nowe skierowanie, z nowym kodem rozpoznania i być ponownie umieszczony na liście oczekujących, czy nowe rozpoznanie może być odnotowane w historii choroby i dalsze leczenie pacjenta może odbywać się w ramach planu leczenia? Przykład: pacjent leczy się w poradni ortopedycznej na bark i w trakcie wizyty kontrolnej zaczął skarżyć się na ból kolana.
39. Jak ma postąpić świadczeniodawca w sytuacji gdy zgłasza się do niego pacjent z dwoma różnymi skierowaniami do poradni specjalistycznej np. chirurgii urazowo-ortopedycznej?
40. Pacjent czekał na świadczenie programu lekowego bądź procedurę np. koronarografię. Do poradni/na oddział pacjent zostaje przyjęty w dzień zaplanowanego świadczenia, ale lek nie zostaje mu podany przez lekarza, bądź procedura nie zostaje mu wykonana lub wykonana zostaje inna np. ze względów medycznych. Z jakiej przyczyny świadczeniodawca powinien skreślić pacjenta z listy oczekujących? Czy pacjent powinien zostać skreślony z powodu „wykonanie świadczenia przez danego świadczeniodawcę”?
41. Świadczeniodawca na podstawie zgłoszenia telefonicznego umieszcza pacjenta na liście oczekujących z kategorią medyczną „przypadek pilny”, zgodnie z informacją otrzymaną od pacjenta i wyznacza mu planowany termin udzielenia świadczenia. Gdy pacjent dostarcza skierowanie do świadczeniodawcy, okazuje się, że na skierowaniu brak jest adnotacji lekarza kierującego o kategorii pilnej. Jak w takiej sytuacji powinien postąpić świadczeniodawca?
42. Jak należy traktować świadczeniobiorcę, który zgłasza się do świadczeniodawcy po zaopatrzeniu w szpitalnym oddziale ratunkowym z zaleceniem lekarza, że powinien zgłosić się w określonym terminie do kontroli w poradni specjalistycznej? Przykład: pacjentowi w szpitalnym oddziale ratunkowym został założony gips z zaleceniem zdjęcia go za dwa tygodnie w poradni chirurgicznej, czy w takim przypadku pacjent powinien być w tym terminie przyjęty w każdej wybranej przez siebie poradni chirurgicznej, czy świadczeniodawca może odmówić wykonania zabiegu w wyznaczonym terminie lub wyznaczyć późniejszy termin, ze względu na dużą liczbę osób oczekujących? Ponadto, jaka kategoria medyczna powinna być wskazana przy ewentualnym umieszczeniu pacjenta na liście oczekujących?
43. Jak powinien postąpić świadczeniodawca w sytuacji, gdy zgłasza się do niego świadczeniobiorca uprzywilejowany do korzystania ze świadczeń poza kolejnością, np. do poradni specjalistycznej, w przypadku której maksymalny termin udzielenia świadczenia to 7 dni, a zaproponowany termin nie odpowiada pacjentowi i prosi o późniejszy np. za miesiąc? Czy pacjent rezygnując z wizyty w ciągu 7 dni jednoznacznie rezygnuje ze swoich uprawnień i traktowany jest jako pierwszorazowy i powinien być wpisany na listę oczekujących z terminem udzielenia świadczenia wynikającym z prowadzonej listy oczekujących?
44. Jak należy traktować świadczeniobiorcę uprzywilejowanego do korzystania ze świadczeń poza kolejnością, (np. w poradni specjalistycznej) będącego w planie leczenia, z którego wynika, że kolejna wizyta powinna się odbyć np. za pół roku, a pacjent żąda wyznaczenia terminu za miesiąc?
45. Jak powinien postąpić świadczeniodawca w sytuacji, gdy zgłasza się do niego świadczeniobiorca z jednym skierowaniem na więcej niż jeden zabieg, np. endoprotezoplastykę stawu biodrowego lewego i prawego?
46. Czy świadczeniodawcy są zobowiązani do uzupełniania danych o pierwszym wolnym terminie za okres zgłoszonej do Narodowego Funduszu Zdrowia przerwy urlopowej po jej zakończeniu?
47. Czy świadczeniodawca może przekazywać informację o pierwszym wolnym terminie tego samego dnia, którego dotyczy ze stanem na koniec dnia roboczego pomimo, iż zgodnie z harmonogramem pracuje w każdy dzień roboczy?
48. Jak ma postępować świadczeniodawca w przypadku pacjentów, którzy mają udzielone świadczenie w ramach programów lekowych i rejestrowani są na bieżąco np.: do poradni onkologicznej, reumatologicznej itp. w dniu, w którym zgłaszają się po leki? Pacjenci nie są wpisywani do kolejki ani do terminarza. Czy takich pacjentów należy wykazywać w ramach harmonogramów?
49. Czy informacje o pierwszym wolnym terminie należy przesyłać codziennie ze wszystkich poradni objętych umowami czy tylko do tych, które działają w dany dzień?
50. Problem dotyczy pacjentów objętych planem leczenia. Pacjent ostatni raz zgłosił się do poradni np. endokrynologicznej w roku 2014. Lekarz specjalista zalecił wizytę kontrolną po 2 latach. Termin ustalono na rok 2016. Pacjent nie zgłosił się w wyznaczonym terminie. Zgłasza się obecnie w roku 2019 i oczekuje przyjęcia na kontrolę. Czy świadczeniodawca ma możliwość odmowy przyjęcia takiego pacjenta? Z informacji uzyskanych od świadczeniodawców wynika, że sytuacje takie występują często, a świadczeniodawcy nie posiadają możliwości dyscyplinujących pacjentów, którzy wielokrotnie nie zgłaszają się na wizytę kontrolną.
51. Jak ma postąpić świadczeniodawca w przypadku, gdy pacjentowi wpisanemu na listę oczekujących z planowanym terminem udzielenia świadczenia np. na listopad 2020 r. świadczeniodawca proponuje termin wcześniejszy np. na wrzesień 2019 r., lecz pacjent nie wyraża zgody, chce pozostać na liście zgodnie z pierwotnym wpisem? Czy świadczeniodawca może takiego pacjenta skreślić z listy oczekujących, czy pozostawić na liście z kategorią „rezerwujący"? problem zgłaszają m. in. świadczeniodawcy, którzy wykonują zabiegi w zakresie soczewki (zaćma), a pacjenci nie wyrażają zgodny na wcześniejszą wizytę kwalifikacyjną.

Opracowane: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia w uzgodnieniu z Ministerstwem Zdrowia