Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Informacje wspólne

10-01-2022

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS” na okres 10.01.2022 - 30.06.2022

10-01-2022

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS” na okres 10.01.2022 - 30.06.2022

10-01-2022

Tryb podstawowy bez negocjacji

Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z lokalizacji śląskiego oddziału wojewódzkiego narodowego funduszu zdrowia (zamówienie nr 14/tp/2021)

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2021/bzp 00010294/01

10-01-2022

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że świadczeniodawca Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach, 40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65 zakończył z dniem 31 grudnia 2021 r. wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia.

Należy przy tym pamiętać o konieczności odbioru skierowania oraz uzyskania od świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy, bezpłatnego zaświadczenia o wpisaniu pacjenta na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się. Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ, dostępny jest na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-katowice.pl w zakładce „Gdzie się leczyć”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne w poszczególnych placówkach dostępne są w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia” https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ .

Informacje o pierwszym wolnym terminie leczenia można również uzyskać wysyłając zapytanie do Śląskiego OW NFZ na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

10-01-2022

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że świadczeniodawca Silesia Medical Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 40-044 Katowice, ul. M. Szeligiewicza 2 zakończył z dniem 31 grudnia 2021 r. wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie hematologii. Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia.

Należy przy tym pamiętać o konieczności odbioru skierowania oraz uzyskania od świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy, bezpłatnego zaświadczenia o wpisaniu pacjenta na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się. Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ, dostępny jest na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-katowice.pl w zakładce „Gdzie się leczyć”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne w poszczególnych placówkach dostępne są w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia” https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ .

Informacje o pierwszym wolnym terminie leczenia można również uzyskać wysyłając zapytanie do Śląskiego OW NFZ na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

10-01-2022

Olsztyn Kusięta 10.30-14.00 Szkoła Podstawowa Kusięta 208

10-01-2022

W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia umów realizowanych w 2021 roku, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że...

10-01-2022

W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia umów realizowanych w 2021 roku, Śląski OW NFZ przypomina, że:

 1. Zgodnie z § 27 ust. 2 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  (t.j. Dz.U. 2020 poz. 320 z późn. zm.),
  ostateczny termin rozliczenia zakontraktowanych świadczeń w 2021 roku upływa 14 lutego 2022 r.
 2. Zgodnie z § 23 ust 1. OWU termin korygowania raportów statystycznych dotyczących świadczeń realizowanych w 2021 roku upływa 9 lutego 2022 r.
 3. Zgodnie z § 23. 3 OWU „Dokumenty rozliczeniowe świadczeniodawca składa Prezesowi Funduszu albo dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu, z którym zawarł umowę, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Mając na względnie powyższe oraz możliwość sfinansowania świadczeń zdrowotnych wykonanych ponad kwotę zobowiązania określoną w umowie, 21 stycznia 2022 roku zostaną pobrane dane o wykonanych świadczeniach zdrowotnych, które będą podstawą w procesie zawierania aneksów końcoworocznych za rok 2021. Proces zostanie przeprowadzony wg jednakowych zasad dla wszystkich świadczeniodawców, w oparciu o środki finansowe dostępne w planie finansowym Śląskiego OW NFZ na rok 2021.

Przypominamy również o konieczności uruchomienia, najpóźniej do dnia 20 stycznia 2022 r.,  naliczenia świadczeń wytypowanych do rozliczenia w ramach Funduszu Medycznego tj. świadczeń o których mowa w art. 136 ust. 2 punkt 1c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.). Zapewni to optymalne rozliczenie wytypowanych świadczeń za rok 2021 do wysokości kwoty zobowiązania określonej we wcześniej podpisanych przez świadczeniodawców dedykowanych „aneksach FM” (w załączeniu instrukcja naliczania FM).

Ponadto przypominamy o konieczności poprawienia błędnie zarejestrowanych świadczeń (wskazanych w „Kompleksowym przeglądzie weryfikacji świadczeń” na Portalu Świadczeniodawcy).

Jednocześnie informujemy, że dane sprawozdane elektronicznie po dniu 21 stycznia 2022 r. nie zostaną uwzględnione w procesie zawierania aneksów/ugód za rok 2021 i w przypadku niepodpisania aneksu końcoworocznego będą podlegały rozliczeniu zgodnie z planem rzeczowo-finansowym umowy na realizację świadczeń zdrowotnych (zgodnie z § 14, 23 i 27 OWU).

Ponadto przypominamy o możliwości sprawdzenia wartości wykonanych świadczeń zarejestrowanych w systemie Śląskiego OW NFZ – instrukcja postępowania stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

 

Telefony kontaktowe:

Niezgodności w wartości świadczeń zarejestrowanych w systemie ŚOW NFZ – tel.: 32 735 17 34

Rozliczenia – Dział Rozliczania Umów:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – 32 735 15 96, 32 735 15 99, 32 735 16 01, 32 735 18 23
 • Leczenie szpitalne – 32 735 16 48, 32 735 16 93, 32 735 37 33, 32 735 19 61
 • Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – 32 735 16 58
 • Rehabilitacja lecznicza, Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – 32 735 16 85, 32 735 17 87
 • Leczenie stomatologiczne, Opieka paliatywna i hospicyjna – 32 735 18 59, 32 735 15 97, 32 735 15 94
 • Profilaktyczne programy zdrowotne, Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – 32 735 15 87