Świadczeniodawca

Listy oczekujących

wyślij znajomemu   drukuj stronę

Ogólnopolski informator o czasie oczekiwania na świadczenie medyczne

Informacje i komunikaty dla świadczeniodawców

ilość plików: 66więcej dokumentów → [ 1 . 2 . 3 . 4 . 5 » ] [ Archiwum ]
temat dokumentu
___11.08.2015
Komunikat nr 88/2015 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za lipiec 2015 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 11.08.2015 r.) pobierz »
[pdf, 315 kB]
___13.07.2015
Komunikat nr 70/2015 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za czerwiec 2015 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 13.07.2015 r.) pobierz »
[pdf, 312 kB]
___24.06.2015
Komunikat nr 65/2015 dla świadczeniodawców w sprawie zasad prowadzenia list oczekujących pobierz »
[pdf, 157 kB]
___11.06.2015
Komunikat nr 59/2015 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za maj 2015 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 11.06.2015 r.) pobierz »
[pdf, 316 kB]
___12.05.2015
Komunikat nr 50/2015 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za kwiecień 2015 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 12.05.2015 r.) pobierz »
[pdf, 326 kB]
___22.04.2015
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący list oczekujących w SZOI
___13.04.2015
Komunikat nr 42/2015 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za marzec 2015 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 13.04.2015 r.) pobierz »
[pdf, 312 kB]
ilość plików: 66więcej dokumentów → [ 1 . 2 . 3 . 4 . 5 » ] [ Archiwum ]

Listy oczekujących - najczęściej występujące błędy i sposoby ich eliminacji

Nr Kod błędu Opis błędu Sposób eliminacji błędu
1 80100000 Nieprawidłowa wersja komunikatu LIOCZ Przekazano kolejkę oczekujących w nieaktualnej już wersji XML. Należy przesłać sprawozdanie w formacie LIOCZ 5.1.6. Możliwa konieczność dokonania aktualizacji oprogramowania lub zmiana w programie wersji danych do eksportu
2 80100002 Nieprawidłowa data i czas generacji komunikatu. Data i czas komunikatu nie może być z przyszłości W systemie komputerowym, z którego dane są eksportowane należy ustawić poprawną datę i czas.
3 80100004 Nieprawidłowy identyfikator instalacji nadawcy komunikatu. Przekazanie przez świadczeniodawcę niezgodnego "długiego identyfikatora instalacji" (id-inst-nad). Należy zaktualizować ten identyfikator w programie.
4 80100005 Nieprawidłowy numer generacji. Numer generacji komunikatu w ramach instalacji powinien być wyższy od numeru generacji zarejestrowanego w systemie płatnika Aby przesyłki zaczytywały się prawidłowo to numer generacji każdego kolejnego komunikatu musi być wyższy od ostatnio przesłanego.
5 80100007 Nieprawidłowy krótki identyfikator instalacji nadawcy komunikatu. Skorygowanie tzw. "krótkiego kodu instalacji" - musi on być zgodny z kodem nadanym przez Śląski OW NFZ.
6 80100008 Sprawozdanie za okres {yyyy-mm} nie może być przekazane wcześniej niż ostatniego dnia miesiąca Sprawozdanie za dany miesiąc sprawozdawczy może być wygenerowane i przesłane najwcześniej ostatniego dnia miesiąca.
7 80100009 Okres sprawozdawczy nie może być późniejszy od okresu bieżącego Dane dotyczące kolejek oczekujących nie mogą być przesłane za miesiąc późniejszy niż obecny.
8 80100010 Sprawozdanie dotyczy zbyt odległego okresu sprawozdawczego W danym miesiącu sprawozdawczym można przesłać dane maksymalnie za 3 miesiące wstecz.
9 80100011 Kolejka sprawozdana do komórki nie objętej sprawozdawczością. Przekazanie przez świadczeniodawcę kolejki do komórki nie występującej w obowiązującym słowniku komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości.
10 80100012 Kolejka zawiera nieprawidłowy identyfikator świadczenia. rzekazanie przez świadczeniodawcę kolejki do procedury nie występującej w "słowniku procedur medycznych, programów lekowych oraz świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących".
11 80100013 Kolejka zawiera nieprawidłowy identyfikator techniczny komórki Należy przesłać komunikat tylko do obowiązujących w umowie w danym okresie kodów technicznych.
12 80100014 Kolejka zawiera VII część kodu resortowego inną niż została przypisana komórce o identyfikatorze technicznym Należy dokonać korekty części VII kodu resortowego na przypisany komórce o podanym identyfikatorze technicznym
13 80100015 Kolejka zawiera datę oceny kolejki późniejszą niż data wczytania komunikatu do systemu płatnika Należy dokonać korekty daty oceny. Nie może być ona późniejsza niż data dokonania eksportu.
14 80100016 Kolejka zawiera datę oceny kolejki wcześniejszą niż pierwszy dzień okresu sprawozdawczego Należy dokonać korekty daty oceny. Nie może być ona wcześniejsza niż pierwszy dzień miesiąca sprawozdawczego.
15 80100017 Kolejka posiada nieprawidłowy identyfikator wersji. Wysyłane dane dotyczące każdej kolejki muszą mieć numer wersji większy, niż numer kolejki przesłanej wcześniej.
16 80100018 Kolejka sprawozdana do komórki nie występującej w umowie w danym okresie sprawozdawczym. Należy poprawić lub usunąć kolejkę z komórką, która nie występuje w aktualnej umowie ze Śląskim OW NFZ.
17 80100019 Kolejka występuje w komunikacie więcej niż jeden raz Dla każdej zakontraktowanej komórki organizacyjnej należy przekazywać tylko jedną listę oczekujących.
18 80100020 Kolejka w wykazie „O” nie zawiera informacji o oczekujących przekazanych we wcześniejszym okresie sprawozdawczym Każdy pacjent wykazany we wcześniejszym okresie sprawozdawczym jako oczekujący, powinien we wskazanym okresie sprawozdawczym być wykazany jako pacjent oczekujący lub skreślony z listy.
19 80100023 Liczba osób skreślonych w ostatnich sześciu miesiącach z powodu wykonania świadczenia nie może być mniejsza niż liczba osób skreślonych w danym miesiącu z powodu wykonania świadczenia Należy skorygować statystyki - wartość pola "Liczba osób skreślonych w ostatnich 6 miesiącach z powodu wykonania świadczenia" nie może być mniejsza od wartości pola "liczba skreślonych w danym miesiącu z powodu wykonania świadczenia". Albo jedna albo druga wartość jest nieprawidłowa. Miesiąc sprawozdawczy jest ostatnim miesiącem z 6-cio miesięcznego okresu, który powinien być brany pod uwagę przy obliczaniu średniego czasu oczekiwania.
20 80100025 Liczba osób skreślonych z powodu wykonania świadczenia z ostatnich 6 miesięcy nie może być równa, 0 gdy średni rzeczywisty czas oczekiwania jest większy od 0 Jeżeli wykazano średni czas oczekiwania większy od zera to liczba osób skreślonych w ostatnich sześciu miesiącach z powodu wykonania świadczenia również powinna być większa od zera.
21 80100026 Średni rzeczywisty czas oczekiwania nie może być równy 0 gdy liczba osób skreślonych z powodu wykonania świadczenia z ostatnich 6 miesięcy jest większa od 0 Jeżeli w ostatnich sześciu miesiącach realizowano świadczenia u pacjentów z listy oczekujących (liczba osób skreślonych z powodu wykonania świadczenia w ostatnich 6 miesiącach większa od zera) to średni czas oczekiwania powinien być większy od zera.
22 80101004 Kolejka zawiera niewymagany zakres danych, właściwy wyłącznie dla komórek/świadczeń wymienionych w załączniku nr 10 do rozporządzenia. Komórka/procedura przekazana w zakresie „S” nie znajduje się w wykazie załącznika nr 10 do rozporządzenia a świadczeniodawca przekazuje zakres danych "O".
23 80101005 Kolejka wyklucza możliwość przekazania listy oczekujących Jeżeli wykazano w części statystycznej brak osób oczekujących i skreślonych z listy w miesiącu sprawozdawczym to wykaz osób nie powinien zawierać żadnej pozycji.
24 80101006 Kolejka zawiera niespójne dane statystyczne z listą oczekujących Liczba osób oczekujących i skreślonych z listy w miesiącu sprawozdawczym, wykazana w danych statystycznych musi być zgodna z liczbą pacjentów, przesłanych w wykazach osobowych.
25 80101007 Kolejka w zakresie danych 'O' zawiera niewymagane dane Przekazywane dane z zakresu "O" dotyczące oczekujących i skreślonych zawierają niewymagane elementy, nieuwzględnione w aktualnym formacie komunikatu XML. Należy dostosować zakres przekazywanej informacji tylko do obowiązujących.
26 80101008 Kolejka zawiera nieprawidłowe dane o liczbach osób skreślonych Liczba osób skreślonych w miesiącu sprawozdawczym powinna być większa lub równa liczbie osób skreślonych z powodu wykonania świadczenia w miesiącu sprawozdawczym.
27 80101011 Kolejka zawiera informacje o osobie z nieprawidłowym numerem PESEL Stwierdzono w kolejce występowanie osoby identyfikowanej niepoprawnym numerem PESEL. Należy poprawić identyfikator na poprawny.
28 80100029 Liczba osób skreślonych w ostatnich 6 mies. z powodu wykonania świadczenia jest różna od sumy przekazanych za ostatnie 6 mies. liczb osób skreślonych w mies. z powodu wyk. świadczenia Wartość pola „Liczba osób skreślonych w ostatnich sześciu miesiącach z powodu wykonania świadczenia” powinna być równa sumie pól „Liczba osób skreślonych w danym miesiącu z powodu wykonania świadczenia” przekazanych w aktualnym okresie sprawozdawczym oraz pięciu poprzednich okresach sprawozdawczych.
29 80100030 Suma liczby osób oczekujących oraz skreślonych z listy nie może być mniejsza niż liczba osób oczekujących w bezpośrednio poprzedzającym okresie sprawozdawczym Suma pól „Liczba oczekujących” oraz „Liczba osób skreślonych w danym miesiącu” musi być większa lub równa „Liczbie oczekujących” przekazanych we wcześniejszym okresie sprawozdawczym.

Ponadto przy przesyłaniu informacji o listach oczekujących do Narodowego Funduszu Zdrowia prosimy zwrócić uwagę na następujące rzeczy:

  1. Przed zatwierdzeniem statystyk za dany miesiąc proszę dokonać weryfikacji liczby oczekujących oraz okresu oczekiwania, które podpowiada Państwu użytkowany program, tak aby zatwierdzone i przesyłane do funduszu wartości statystyczne były zgodne ze stanem rzeczywistym.
  2. Prosimy eksportować dane o listach oczekujących do wszystkich zakontraktowanych komórek organizacyjnych i na wszystkie zakontraktowane procedury medyczne i programy terapeutyczne (lekowe) zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców......(Dz. U. Z 2006 r. nr 114 poz. 780 z 30 czerwca 2006 r. oraz obowiązujący od okresu sprawozdawczego październik 2008 r. Dz. U. z 2008 nr 123 poz. 801) i opublikowanymi na ich podstawie słownikami na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia www.nfz.gov.pl w serwisie Kolejki oczekujących – Dział poświęcony kolejkom oczekujących na świadczenia medyczne z zastrzeżeniem, że osoby oczekujące na procedurę medyczną, program terapeutyczny nie mogą być jednocześnie wykazywane jako oczekujący do komórki organizacyjnej. W przeciwnym przypadku liczba osób oczekujących byłaby sztucznie zawyżana.
  3. Eksport danych o listach oczekujących należy wykonać do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym np. za październik 2008 r. do 10 listopada 2008 r.
 

wersja mobilnaczytaj stronę